ALDRI SuR: ålesund kommune vil lage gang- og turveier med universell utforming i hele kommunen. (Illustrasjonsbilde) Ålesund kommune prioriterer folkehelse. På bakgrunn av kravene i den nye folkehelseloven og statistikk fra Folkehelse- instituttet, har kommunen laget en plan. Under følger kommunens 17-punktsliste for folkehelse- arbeidet de neste fire årene. arbeidsdeltakelse 1. Etablere differensierte arbeidsplasser. 2. Få flest mulig, uansett forutsetninger, i ordinært arbeid eller i tilrettelagte tilbud i privat eller kommunal/ offentlig regi. utdanning 3. Skape et grunnskolemiljø som fremmer trygghet og selvstendighet, og som motiverer til videre fag- eller høyere utdanning. 4. Forebygge at ungdom faller ut av ungdoms- og videre- gående skole. Samarbeide forpliktende med opp- følgingstjenesten i videregående skole, og videreføre forebyggende innsats som den kommunale feltarbeider- tjenesten, Stavsetneset alternative skole, BROEN- og LOS-prosjektene og andre tilsvarende tiltak personlig inntekt 5. Arbeide systematisk for attføring og støtte til inn- byggere som trenger det. 6. Bekjempe fattigdom. Bolig 7. Tilrettelegge for et bomiljø fri for ytre og negative miljø- påvirkninger og med varierte boliger og servicetilbud. 8. Gi dem som trenger det tilrettelagte boliger og hjelpe dem til å fungere der. aktivitet og personlig adferd 9. Motivere og opplyse om hva som fremmer god helse. 10. Legge til rette for et forpliktende samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor i et folkehelse- perspektiv. 11. Legge til rette for sykkelbruk, gang- og turveier med universell utforming i hele kommunen. Der det er mulig sikre løpende vedlikehold og helårsbruk med brøyting og nødvendig belysning. 12. Etablere og videreføre flest mulig tiltak som stimulerer til økt fysisk aktivitet for flest mulig. Lovpålagte tjenester 13. øke grunnbemanningen i allmenntjenestene. 14. Tilby støttetiltak på et tidlig stadium til dem som trenger det. 15. øke forebyggingskompetansen blant medarbeiderne. 16. Legge til rette for brukermedvirkning, og benytte brukerens kunnskap om hva som fremmer personlig utvikling og endring. 17. Aktivt informere om forebygging. ålesunds 17-punkts plan for folkehelsa FOLKEHELSEARBEIDERE temahefte-27