BraNNskaDer Dette innebærer at hun har jevnlig kontakt med utstyrsprodusenter og kan be om modifikasjoner som minsker ulykkesrisikoen. Her møter hun som regel lutter velvilje, og de etterspurte produktmodifikasjonene blir gjennomført, som varmtvannsberedere og ovner med lavere temperatur og vannkokere med kortere ledninger enn før. – Jeg har mye kontakt med produktkontoret i Tønsberg, og oppsøker de instanser som kan løse problemene, sier hun. BRAnnSKADER: – Det Det er Solveig som snapper opp produktnyheter tar tre sekunder å på-og sørger for å holde seg oppdatert om ting som føre barnet tredje skjer i tida, tar tak i nye problemstillinger og grads forbrenning ved deler informasjonen med for eksempel foredrags 65 grader celsius og holdere. hele tretti sekunder – Jeg har rollen som vaktbikkje. Jeg informerer om dersom temperaturen nye ting på markedet og gir tilbakemeldinger. Fore i for eksempel varmtvannsberederen senkes byggende arbeid er som regel vanskelig å dokumentil 55 grader celsius, sier tere. I Harstad har vi gode og veldokumenterte overlege Børge ytterstad resultater å vise til, takket være godt helsesøster – her med bilde av et arbeid og vår helt unike database. alvorlig brannskadd barn. Foregangsmann Det var overlege Børge Ytterstad ved Harstad sykehus som på eget initiativ begynte å registrere personskadeulykker i en database. Året var 1985. Trafikkskader, fallskader og brannskader – ethvert skadetilfelle ble systematisk registrert med tidspunkt, kjønn og alder og lagt inn. I tillegg la han inn en fritekst som beskrev ulykken mer detaljert. Eksempel på fritekst: «Mor drikker kaffe og ammer. Barnet får kaffe over seg.» Etter hvert som informasjonsmengdene vokste, så han faste ulykkesmønstre utkrystallisere seg. Fallskader: Eldre mennesker sterkest representert. Alvorlig nok,menkanskje ikkeså bemerkelsesverdig. Mer foruroligende var mønsteret for forbrenningsskader: Et opphop i aldersgruppa null til fire år. Fruktbart samarbeid Her må vi aksjonere, tenkte Børge Ytterstad. Han fulgte opp tanken i konkret handling og oppsøkte Solveig Rostøl Bakken på helsestasjonen. Vi skriver 1987. 28 FOLKEHELSEARBEIDERE temahefte-27