FagLIg INNspILL Realkompetanse fås gjennom praksis eller kortere kurs, mens formalkompetanse får du gjennom læring i skolesystemet. Det siste kan også innbære praksis, som eksempel kan nevnes ulike fagbrev som gis gjennom en kombinasjon av skole og praksis. Ansiennitet er ikke realkompetanse For å komme inn på en høgskole eller et universitet uten formell kompetanse, kreves det at du er over 25 år og har relevant realkompetanse. Så har vi realkompetanse i forhold til lønn. Dette varierer i forhold til de ulike tariffområdene. I arbeidslivet er det slik at du i utgangspunktet får lønn etter den kompetansen du har når du blir tilsatt. Etter hvert år i stillingen opparbeider du deg ansiennitet som det gis automatisk lønnsopprykk for. Det vanligste er et opprykk annethvert år, men her kan tariffavtalene ha forskjellige bestemmelser. Det går også fram av tariffavtalen hvor stort lønnstillegget skal være. Ved å være på samme arbeidsplass over lengre tid, gis det tillegg som skal kompensere for at du får økt forståelse for arbeidsprosessene, og for lang og tro tjeneste. Det er derfor lett å forveksle ansiennitet og realkompetanse. Lønna kan også øke gjennom de forhandlinger som skjer hvert år i hovedoppgjør og mellomoppgjør. Å være kompetent kan defineres som følgende: «Å være kompetent vil si å fylle en stilling eller inneha de nødvendige kvalifikasjoner som kreves for å ivareta bestemte oppgaver.» Denne beskrivelsen ble gjort i heftet Læring i og av praksis. Arbeidshefte om praktisk læring (2006: 6) skrevet av Marit Tveraabak og Sofie Normann. Kompetent er du når du starter i en stilling. I alle fall mener arbeidsgiver det, ellers hadde det neppe blitt noen ansettelse. Altså et slags nullpunkt. Her kan den ansatte ha en formal utdanning eller være ufaglært. Bedømmelsen er at du er kompetent og får jobben. Fra nyansatt til erfaren Fra første dag i jobben vil du begynne å få erfaring. Her starter opparbeiding av realkompetanse. Denne erfaringen kommer først og fremst gjennom praktiseringen av oppgavene. Etter en tid vil arbeidet bli enklere fordi du får større oversikt. Dette kan merkes ved at du går fra å ha en samhandling der du som nyansatt er avhengig av kollegaene, til å bli en likeverdig aktør. Denne utviklingen vil fortsette med at du gjør jobben raskere, og dermed kan ta på deg flere oppgaver. Etter en stund vil du mestre oppgavene godt. Ved opptak til høgskole eller universitet, er det som her er beskrevet definert som realkompetanse. Gjennomføring av kurs arrangert av arbeidsgiver eller etter eget ønske, kan også være en del av realkompetansen hvis den brukes i jobben. Realkompetanse og lønn Realkompetanse kan også oppnås utenfor arbeidsforholdet. Mange har verv i frivillige organisasjoner og vil kunne tilegne seg kompetanse som styrker arbeidstakers evne og mulighet til å gjøre jobben sin, og ikke minst utvide arbeidsomfanget. Det er viktig å ta dette med i vurderingen av realkompetansen. Hvordan kan du så få lønnskompensasjon for nettopp realkompetanse ut over det du får som ansiennitetstillegg? Det kan illustreres på følgende måte: Kurs/opplæring Kan selv bidra Kan bidra til utvikling til opplæring av oppgavene Realkompetanse Ansatt år 0 Ansatt år 12 Dersom du ønsker å kreve tillegg for realkompetanse, kan du ta kontakt med tillitsvalgt for å få oversikt over hvilke muligheter som fins. 1. Lønn blir fastsatt når du blir ansatt i en stilling, hvor kompetanse og tidligere praksis blir vurdert. Realkompetanse vil være en del av dette. 2. Lønnstillegg for realkompetanse du har, eller har opparbeidet deg i arbeidsforholdet, kan også tas opp med arbeidsgiver, eller i lokale lønnsforhandlinger. Tillitsvalgte må fremme krav på vegne av medlemmene det gjelder, og jobbe for at resultatet skal bli best mulig. 3.I hovedtariffoppgjøret annethvert år jobber Fagforbundet for at det skal gis automatisk lønnskompensasjon for formalog realkompetanse. Det er altså flere muligheter for å få lønnstillegg for realkompetanse. Det er derfor viktig at tillitsvalgte og arbeidsgiver blir enige om hva som skal regnes som realkompetanse, og hvor store lønnstilleggene skal være. Fredrik Hellstrøm, administrativ leder for seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet ANSIKTET uTAD 15 temahefte-28