akuTTmOTTak seksjonsleder for kontortjenesten i akuttmottaket på Ous, Linda Vinje. samler akuttfunksjonen Kontorleder Linda Vinje forteller at sykehusene Aker og Ullevål har slått sammen akuttfunksjonen. Dermed fikk kontorseksjonen overført seks sekretærer fra Aker i sommer. – Det er en utfordring med forskjellige administrative systemer, men det har gått veldig bra. Når datasystemet nå oppgraderes, blir det bedre, mener hun. – Avdelingslederen vår har satt ned en fellesgruppe av sykepleiere og sekretærer som sammen skal ivareta det psykososiale miljøet. Det er vi glade for, sier Linda Vinje. gurlys faglige huskeliste i møte med pasient og pårørende på akutten: • Det viktigste er å være medmenneske og bruke sansene. • Registrere pust, hudtone og øyne. • Har pasienten store smerter? • Snakker pasienten sammenhengende eller usammenhengende? • Vurdere pasientens allmenntilstand slik at vi kan tilkalle nødvendig hjelp for den enkelte. • Kan pasienten vente, eller bør han eller hun komme foran i køen? • Lege eller sykepleier tar avgjørelsen hvis vi er i tvil. • Egne sykepleiere tar seg av pårørende. • Vi som helsesekretærer tar imot og leder dem inn på samtalerommet og tilkaller sykepleier. 29 Helsesekretær Gro Randem er en av dem som kom over fra Aker til Ullevål i sommer. – Vi ble tatt imot på en fin måte. Blide og hyggelige folk. Men det er en stor avdeling og mye støy her i vestibylen. Folk har forskjellige oppgaver, og mange snakker uten noen skjerming, sier Gro som kunne tenke seg en egen skrivestue. For med mye støy rundt seg, er det er vanskelig å høre diktafonen og hva legen sier når hun skriver journaler. – Men det skal bygges om her, forhåpentlig til det bedre, sier hun. Oppgradert datasystem • Helsesekretærene på Oslo universitetssykehus (OuS) bruker et pasientadministrativt system med elektronisk pasientjournal. • PasDoc, som er et pasientadministrativt system (PAS) gir oversikt over alle henvisninger, vente- lister, poliklinisk konsultasjon og innleggelser. • DocuLive er elektronisk pasientjournal (EPJ), og helsesekretærene skriver journaler i dette. • Med den nye oppgraderingen er de to systemene tett integrert slik at det blir én arbeidsflate. • Samtidig er databasene på ullevål, Riks- og Radiumhospitalet slått sammen, slik at leger og helsesekretærer kan lese journaler på skjermen sin med en gang, i stedet for å få den tilsendt. ANSIKTET uTAD inGen PrOFesJOnskaMP: Helsesekretær Gurly C. Himani Hafsmoe og sykepleier Hanne Flåten skarstein samarbeider tett for å sikre riktige pasientopplysninger. temahefte-28