FagLIg INNspILL karin Lund, rådgiver i seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Fagskolen – en ubenyttet og alternativ karrierevei Fagforbundet jobber for å nå de nasjonale målene om rett kompetanse på rett plass i arbeidslivet. Skal vi klare dette, vil det bli et økende behov for utdanninger på alle nivåer. Seksjon kontor og administrasjon jobber derfor på flere arenaer for å sikre utvikling av nye utdanninger og studier, blant annet i fagskolen. Seksjonens mål er at alle skal få mulighet til å styrke sin kompetanse slik at de står bedre rustet til å møte morgendagens utdanningskrav. Vi mener at fagskolen kan være et godt og relevant alternativ til ulike tilbud innenfor høyskolen, og at fagskolen bør styrkes og gis en bredere plass i IKTservicefag, kontorog administrasjonsfagene og andre fag på seksjonens områder. Fagskoleutdanning bygger på fagbrev fra videregående opplæring eller fem års relevant yrkespraksis. Fagskolen er en allsidig praktisk og teoretisk utdanning på minimum seks måneder og maksimum to år. Utdanningen er tilpasset arbeidslivets behov slik at studenten kan ta i bruk kompetansen umiddelbart etter å ha bestått eksamen. Det fins mange fagskoler, både offentlige og private. Enten du velger offentlig eller privat skole, er det viktig å sjekke at fagskoleutdanningen er godkjent av Nokut. Nokut er et nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. Formålet til Nokut er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Utdanninger uten godkjenning er ofte ikke sikret samme kvalitet, og vi anbefaler ikke fagskoleutdanninger som ikke er godkjent av Nokut. En fagskoleutdanning som ikke er godkjent, kan bli kostbar og lite verdifull. Slike utdanninger verdsettes mindre i arbeidslivet fordi innholdet i utdanningen ofte er for dårlig. Offentlige fagskoler har ikke studieavgift – de er finansiert av fylkeskommunen, mens de private fagskolene i hovedsak finansieres av studentene selv. De private har en forholdsvis høy studieavgift. Fagforbundet har en svært god stipendordning, og mange lokale fagforeninger har egne ordninger. I tillegg har også arbeidsgiver et ansvar for de ansattes kompetanseheving, og bør derfor bidra økonomisk, både med permisjon, lønn og stipend. Sjekk tariffavtaler og søk bistand fra tillitsvalgte hvis du planlegger videreutdanning. De ulike fagskoleutdanningene kan variere fra skole til skole og fra år til år. Det er i stor grad etterspørselen som styrer fagskoletilbudet til enhver tid. Er du interessert i fagskoleutdanning der du bor, må du sjekke fagskoler i nærheten for å se om de har tilbud som dekker ditt behov. De fleste fagskoler har både helog deltidsutdanninger. Nettbaserte utdanninger er også mulig. Mange velger deltidstilbud fordi det da er mulig å kombinere arbeid og studier. Flere fagskoleutdanninger er modulbasert med en kombinasjon av samlinger og nettstudier med veiledning underveis. Tilbudet om fagskoleutdanning i kontor og administrasjon har de siste årene vært økende, blant annet innenfor økonomi, personal, regnskap, ledelse, datateknikk og helseadministrasjon. Her ligger et bredt spekter av fagskoleutdanninger og etterutdanningstilbud som burde være aktuelle for våre yrkesgrupper. Fagskoletilbudet innenfor våre yrkesgrupper er også i utvikling. Fagskolene selv, og ikke minst Fagforbundet og andre arbeidstakerorganisasjoner, tar initiativ og samarbeider med tilbyderne om ulike fagskoleutdanninger på våre fagområder. Seksjon kontor og administrasjon samarbeider med tilbydere/ organisasjoner om tre ulike fagskoleutdanninger for yrkesgrupper i seksjonen. Vi har inngått samarbeidsavtaler med AOF og Handel og kontor om fagskoleutdanning i «Kontor, salg og serviceledelse». Søknad om godkjenning ligger nå hos Nokut. Seksjonen samarbeider også med eCademy om en fagskoleutdanning i «Helseadministrasjonssekretær». Denne utdanningen er kun nettbasert. Også denne fagskoleutdanningen ligger til behandling i Nokut. Den tredje fagskoleutdanningen er ennå i startgropa. Det er en utdanning i arkiv, i samarbeid med Østfold fagskole. Vi tar sikte på å sende søknad til Nokut innen fristen 15. februar 2013. Målet er å få godkjent alle fagkoleutdanningene i 2013. Seksjonen vil fortløpende informere om de enkelte tilbudene når de er klare – så følg med. 30 ANSIKTET uTAD temahefte-28