DIgITaL FOrmIDLINg Digital tilknytning og app PILOTPROsJEkT: siri slettvåg er prosjektleder for «kultur- og naturreise» – et digitalt pilotprosjekt. Kulturog naturreise er en felles satsing mellom Kulturrådet, Riksantikvaren, Direktoratet for Naturforvaltning og Statens Kartverk. Prosjektet har som mål å gjøre informasjon om lokale severdigheter tilgjengelig på mobile enheter, nettbrett og bærbare pcer. I løpet av 2012–2013 blir det gjennomført pilotprosjekter på tre steder i Norge: Akerselva i Oslo, Bø og Sauherad, og Dovre. Kulturminner og naturopplevelser – Dette kan bli et hovedprosjekt fra 2014. Det vi gjør nå, er å teste ut mulighetene for å knytte sammen fagdata og lokalt innlagte data, og se hvordan de kan berike hverandre, sier Siri Slettvåg, som er prosjektleder i Naturog kulturreise. – Innhold knyttet til lokale kulturminner og naturopplevelser er sentrale i vår del av prosjektet, fortsetter hun. – Vi henter innhold fra flere databaser, blant annet «Digitalt fortalt», et prosjekt i regi av Norsk kulturråd som ble lansert i forbindelse med kulturminneåret 2009. Dette handler om personlige fortellinger knyttet til vår kulturarv, og er en storsatsing innenfor digital kunnskapsformidling. – I tillegg jobber vi med å få inn brukergenerert innhold og popularisert stoff, sier Slettvåg. Utviklende testing – Det blir ganske mye testing. Vi skal finne ut hvordan vi kan gjøre relevant informasjon som allerede finnes i offentlige databaser tilgjengelig sammen med informasjon som blir lagt inn lokalt, i en Wikipedialignende modell. Både kartreferanser, faglig kvalitetssikret og mer allmenn informasjon vil bli lagt inn, sier Slettvåg. – Vi skal så koble dette opp mot et dataprogram, en «app», som skal gjøre opplysningene tilgjengelig for dem som er interessert. Appen blir klar i en betaversjon til sommeren, og så skal vi teste den på ulike brukere og i forskjellige brukersituasjoner, sier hun. Større satsing – Innhold knyttet til de lokale stedene, enten det er industriminner langs Akerselva eller kulturminner og naturstimuligheter lokalt i Bø og på Dovre, skal altså kobles sammen i dette pilotprosjektet. Så er det vårt håp at dette skal kunne munne ut i en større satsing når pilotprosjektet er over. Men det er fortsatt mye testing og utvikling som skal på plass før vi kommer så langt, understreker hun. – Det som skal skal legges inn i «Digitalt fortalt», er innhold som ikke kan legges i fagdatabaser – lokale sagn, myter, personlige fortellinger og liknende. Innholdet blir gjennom våre formidlingsløsninger (blant annet appen) tilgjengelig på mobiltelefonen. Mange forskjellige stemmer Over 2000 fortellinger ligger allerede ute på nettsida, men det skal bli mange fler, og de skal vise bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv. – Vi ønsker å legge til rette for at mange og svært forskjellige stemmer skal komme til orde, samtidig som vi kan øse av all den voldsomme mengden med informasjon som finnes i arkiver og museer, sier Siri Slettvåg. den digitale hverdagen 27 temahefte-29