fagLIg INNsPILL – I stedet må vi innse at det er på tide å trekke viktig lærdom fra andre verdensdeler. I Asia, Afrika og Latin-Amerika er det helt naturlig at familien tar ansvar for sine gamle. For dem er god omsorg å beholde sine gamle familiemedlemmer hjemme så lenge som mulig. Dette er en type eldreomsorg vi i Norge er dårlige på og hvor jeg mener vi har mye å hente. – Her i Norge er vi jo så godt vant med offentlige omsorgstilbud at forslaget garantert vil skape debatt. Har vi også andre muligheter til å møte de framtidige utfordringene? – Den frivillige innsatsen. Her har vi et stort uutnyttet potensial. I dag har vi en halv million pensjonister, i 2050 har vi tre ganger så mange. De aller fleste vil være spreke, og med mye positiv virketrang. Dette er en enorm mulighet vi må benytte oss langt mer av. – Landets kommuner må i langt større grad ta initiativ og legge forholdene til rette for å benytte seg av denne ressursen. – Samhandlingsreformen skal jo gi oss et bedre helsevesen med mer effektiv ressursbruk. Drar eldreomsorgen noen nytte av denne reformen? – Heller tvert om er jeg redd for. Samhandlingsreformen er sikkert positiv for sykehusene, men for sykehjemmene i kommunehelsetjenesten har reformen skapt store problemer. – Taperne blir til syvende og sist de skrøpelige og døende pasientene. Tidligere ble disse pasientene sendt til sykehuset fra sykehjemmene for å få behandling, nå har strømmen snudd. Samhandlingsreformen har ført til at døende pasienter på uverdig vis nærmest kastes ut av sykehusene til sykehjemmene. Dette er en situasjon sykehjemmene verken har kapasitet eller kompetanse til å ivareta. – Dette bringer oss fram til et spørsmål som jeg vet du er spesielt opptatt av. Hva er en verdig omsorg ved livets slutt? – Forutsetningen for en verdig siste levetid er at vi må legge til rette for et siste farvel med gode samtaler mellom pasient og pårørende. I tillegg må den døende få tilstrekkelig smertelindring. Det er altså ikke penger eller avansert medisink utstyr som er avgjørende for en god avslutning på livet, men en satsing på de menneskelige kvalitetene. Derfor kan jeg avslutte denne samtalen som jeg begynte: Den gode, mellommenneskelige kommunikasjonen vil alltid være langt viktigere i eldreomsorgen enn all verdens avanserte, digitale apparater. . VELFERDSTEKNOLOGI temahefte-30