fagLIg INNsPILL kjellfrid t. Blakstad, leder av seksjon helse og sosial i fagforbundet Morgendagens omsorgsutfordringer Fagforbundets medlemmer i pleie- og omsorgstjenestene gjør en fantastisk jobb! Ja, det kan være fysisk og psykisk utfordrende å jobbe i denne sektoren, men også meningsfullt, givende og lærerikt. Vi er privilegerte som bor i et av verdens rikeste land. Vi har det så godt at vi blir stadig eldre, og i framtida blir det veldig mange gamle her i landet. Dette er bra, selvfølgelig. Men det gir oss også utfordringer i oppgaveløsningen. Derfor er Fagforbundet glad for at den nylig framlagte Stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg » (St.meld.29 2012-13), inneholder tiltak som vi støtter og gjerne vil bidra til å løfte fram. Det er fortsatt viktig å satse på rekruttering av ungdom og voksne til de ulike yrkene i pleie- og omsorgssektoren. Det er av avgjørende betydning at arbeidsgivere klarer å trekke til seg arbeidskraft med den ønskede kompetansen. Da er hele stillinger, ei lønn å leve av, en kompetanseutviklende kultur, god ledelse og godt arbeidsmiljø viktige elementer. For kvalitet i tjenestene kan vi trekke fram de tre k-ene, som Helse- og omsorgs planer, god oversikt over aktuelle kompetansehevingstilbud, økt fokus på oppgavedeling og interesse for og implementering av nye teknologiske løsninger. Teknologi kan aldri erstatte menneskelig omsorg, men som tillegg til menneskelig omsorg kan velferdsteknologi gi et bedre liv for brukeren. Vi ønsker at Fagforbundets medlemmer skal gå aktivt inn i dette fagområdet, søke kompetanseheving på bruk av velferdsteknologi, og bidra til et godt samspill mellom brukere, pårørende og de ansatte i omsorgstjenestene. I arbeidet med å ta i bruk alle tilgjengelige omsorgsressurser, handler det også om et godt samspill med pårørende, og et økt innslag av frivillig innsats. Vi er godt fornøyd med at vår samarbeidspartner, Verdighetsenteret i Bergen, nevnes spesielt i Stortingsmeldingen i forbindelse med økt satsing på opplæring av frivillighetskoordinatorer. Sist, men ikke minst er vi i Fagforbundet opptatt av et økt folkehelsearbeid – i alle faser av livet. Fysisk aktivitet, hverdagsrehabilitering, aktivitet og miljøarbeid er viktige departementet, KS, Norsk Det er flere veier til god satsingsområder i framtiden. Fagforbundet, Kirkens Bymisjon omsorg, men det er liten forbundets årlige konferanse og Fagforbundet lanserte tvil om at de ansatte må spille en «KreativOmsorg» presenterer i fjor: Kapasitet, Kompetanse godeeksemplerfrahelelandet,og Sykepleierforbund, Pensjonist hovedrolle for å få det til. og Kvalitet. Det er flere veier til god omsorg, men det er liten tvil om at de ansatte må spille en hovedrolle for å få det til. Den nylig framlagte Stortingsmeldingen peker på at mange av framtidas utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter og innføre nye metoder og arbeidsformer. Helse- og omsorgsministeren vil satse på mer innovasjon, mer forskning, bedre teknologi og ikke minst bedre og sterkere samspill mellom offentlig og uformell omsorg. På denne måten skal velferdsstaten styrkes og videreutvikles. Fagforbundet er spesielt opptatt av forbedringsarbeid knyttet til fagspørsmål – å finne nye metoder og arbeidsformer. Innføring og bruk av kompetanse i 2014 skal vi for tiende gang arrangere denne møteplassen sammen med våre samarbeidspartnere: Helsedirektoratet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Pensjonistforbundet. Du kan lese mer om dette på www.kreativomsorg.no. Jeg ønsker oss alle lykke til i arbeidet med morgendagens omsorg. 12 VELFERDSTEKNOLOGI temahefte-30