Mange virkemidler heter har utrygghet. norgeshistoriens spissen morgendagens oppgaver. får arbeidskraft. fagLIg INNsPILL Har vi egentlig en omsorgskrise? snakker om framtidas om sorgskrise. Men kriser oppstår fordi vi forsøker å løse nye problemer med gamle i stedet for å utnytte mulighetene og tenke nytt. De siste 30 årene har Norge utviklet en særegen velferdsmodell for å møte behovene til eldre og funksjonshemmede. Omsorgsoppgaver er ført ut av familien og omgjort til ordinært lønnsarbeid utført av fagutdannede ansatt i kommunene. Denne modellen har mange fordeler. Kvinner har kunnet tre ut av tradisjonelle, ubetalte omsorgsroller. 260.000 personer mottar hjelp, uavhengig av sin private økonomi. Rettigerstattet avhengighet og Om bare 13 år – i 2026 – vil største fødselskull (1946-årgangen) feire sine 80-årsdager. Mange flere vil leve lenger, og oppleve at hjernen svikter gjennom demenssykdommer. Antall dødsfall vil øke fra 40.000 til over 60.000 per år. Mange vil oppleve å bli alene etter at ektefelle og venner faller fra. Og ikke minst kan flere mennesker med svekket helse bli til en bølge av stygge ulykker. Satt på vil bekjempelse av fall, ensomhet og kognitiv svikt bli en av store samfunns- Dersom vi tar utgangspunkt i hvordan vi i dag løser omsorgs oppgavene, og bare ganger det opp med at flere mennesker i framtida vil leve lenger og med flere helseproblemer samtidig, vi en dyster mangel på 22 VELFERDSTEKNOLOGI temahefte-30