fagLIg INNsPILL Psykologspesialist/ førsteamanuensis linn- Heidi lunde, Haukeland universitetssykehus/ universitetet i Bergen. geriatrisk sykepleier/ master i kliniske hjelperelasjoner Marianne Munch, nks olaviken alderspsykiatriske sykehus. Skolering i metoden. Det er et krav at den som veileder i metoden har autorisasjon som Marte Meo- terapeut. Dette er en toårig videreutdanning som krever minimum 3-årig helse–og sosialfaglig utdannelse for å kunne gjennomgå programmet. Marte Meo-praktikerutdanning er et alternativt utdanningsprogram for personell som ikke har 3-årig høyskoleutdannelse, eller i de tilfellene der det er uhensiktsmessig å gjennomføre Marte Meo-veilederutdanning. Marte Meo- praktikerutdanning orgAnisering: • Gruppe på inntil ti personer. • Samlingene ledes av Marte Meo terapeut. • Teoretisk introduksjon og demonstrasjon av grunnelementer i funksjonsstøttende kommunikasjon. • En dagssamling om kommunikasjon. • Fem dags-samlinger a seks timer eller 10 samlinger a tre timer. • Omsorgsgiver sjekker at informasjonsskjema er fylt ut. innHold: • Trene seg i å lese pasientens kroppsspråk ved å studere filmklipp. • Gjennomgang og drøfting av grunnelementene i funksjonsstøttende kommunikasjon. • Bli veiledet på medbrakte filmer. krAV til egeninnsAts: • Deltagerne må sørge for, i samarbeid med avdelingsleder/ gruppeleder/primærsykepleier, at tiltak og resultater blir fulgt opp • Deltagerne må lære seg grunnelementene i funksjonsstøttende kommunikasjon. • Deltagerne tar med egne filmopptak. krAV til godkJenning: • Har innsikt i og mestrer kommunikasjonselementer i samhandling med egne pasienter. • Ikke overstiger 20 prosent fravær fra kurset. Marte Meo- praktikerutdanning er et innføringskurs som strekker seg over fire til seks måneder. Gruppene organiseres på den enkelte arbeidsplass eller avdeling, og samlingene ledes av autorisert Marte Meo-terapeut. Det veksles mellom under visning og praktiske øvelser, og deltakerne får en introduksjon i funksjonsstøttende kommunikasjon. Hver deltaker bidrar med minimum to videoopptak av seg selv i samspill med pasient/pasienter. Videoopptakene tar utgangspunkt i hverdagslige samspillsituasjoner som måltider og stell. Grunnelementene blir gjennomgått og drøftet, og deltakerne får trening i å lese pasientens kroppsspråk ved å studere filmsekvenser fra egne filmopptak. Se tekstboks 2. for en oversikt over Marte Meo- praktikerutdanningen. Hva vet vi om effekten av Marte Meo-metoden? Omsorgspersonell som har fått veiledning i metoden formidler at de er blitt mer nysgjerrige og oppmerksomme på hva som skjer i ulike samspillsituasjoner, og hvilke behov pasienten til enhver tid har. Det har vært gjennomført intervjuer av omsorgsgivere som har gjennomført Marte Meo-terapeututdanning. Informantene har gitt beskrivelser av hvilken betydning det har hatt for dem å lære metoden og å bruke den i veiledning av annet omsorgspersonell. Tilbakemeldingene fra informantene er blitt sammenfattet i fire hovedkategorier: • Å få et konkret arbeidsredskap. • Å få økt bevissthet. • Å få felles kunnskap. • Å få opplevelsen av å møte pasientenes individuelle behov på en bedre måte. Evaluering av Marte Meo-praktikerutdanning viser at dette innføringskurset gir omsorgspersonell en opplevelse av å yte personsentrert omsorg. Samtidig melder kursdeltakerne tilbake at Marte Meo-metoden også fører til økt jobbtilfredshet. (se lenke til vår artikkel i tidsskriftet Demens og Alderspsykiatri nr. 3/2012). Metodens begrensninger. En av de største innvendingene mot Marte Meo-metoden har vært at den mangler basis i forskning, og at det er et begrenset antall studier å vise til når det gjelder effekt. Ved søk i anerkjente databaser finnes få treff når det gjelder vitenskapelige publikasjoner. De studiene som foreligger, er først og fremst av kvalitativ art, og hvor man har intervjuet omsorgspersonell om nytten av metoden. I Norge pågår det for tiden to doktorgradsstudier med utgangspunkt i Marte Meo-metoden, en av disse er rettet mot personer med demens og omsorgspersonell. Anbefalinger for praksis. Ved skolering av omsorgspersonell i Marte Meo-metoden anbefales 30 VELFERDSTEKNOLOGI temahefte-30