faGLIGINNspILL å ta utdanning i kombinasjon med arbeid utvikles, og retten til etterog videreutdanningspermisjoner må følges opp, slik at kompetansereformens intensjoner om livslang læring realiseres. Videre må kompetanse og erfaring blant dem uten formell utdanning verdsettes og nyttegjøres i samfunnet. Ved ønske og behov må disse gis mulighet til etterog videreutdanning på alle nivåer. Det må tilrettelegges for en sømløs utdanning basert både på formell og ikkeformell kompetanse. Livslang læring tjener både den enkelte, arbeidslivet og samfunnet på. Kombinert med arbeidserfaring er dette blant det mest verdifulle både den enkelte og samfunnet kan investere i. temahefte-31