faGLIGINNspILL tilsvarende realkompetanse. Det stilles ikke krav til generell studiekompetanse. Varigheten på fagskoleutdanninger varierer fra et halvt studieår og opptil to studieår. Høsten 2011 (det var et gammelt tall) var det omkring 14.000 studenter under utdanning ved fagskolene i Norge. Det fins både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlig finansierte tekniske og maritime utdanninger, og det er også tilbud om helseog sosialfag. En fagskoleutdanning skal være et alternativ til høyere utdanning og skal gi kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Mange tar fagskole som videreutdanning. Fagskoleutdanningene må godkjennes av Nokut, og godkjenningen gir rett til utdanningsstøtte fra Lånekassa. Studenter ved fagskoler har en egen studentorganisasjon. Ved høgskoler og universiteter kan du ta utdanninger der sluttkompetansene er bachelor, mastereller doktorgrad. Hver høyere utdanningsinstitusjon har egne regler for opptak, vurdering av realkompetanse og utvikling av studietilbud. Dette planlegges kort forklart ut fra godkjenning fra Nokut, finansieringsordninger, faglig ståsted og tilgang på lærerog forskerkrefter. Høgskoler og universiteter har også videreutdanningstilbud, og de samarbeider med arbeidslivet om skreddersydde etterog videreutdanninger. Hvis du søker på yrket ingeniør på nettstedet utdanning.no, får du vite at utdanningen kan tas både ved høgskoler og universiteter. Dette er en høyere teknisk utdanning, og du kan bli ingeniør ved å ta bachelor eller master i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanninger krever mastergrad i teknologi. Opptakskrav til slike utdanninger er studiekompetanse eller realkompetanse. Og det er krav om ulike realfagskombinasjoner. På utdanning. no finner du i også oversikt over de forskjellige ingeniøryrkene og studiestedene for disse. Samme type informasjon fins også om mange andre yrker. Det går også an å søke opptak på enkelte universitetsog høgskolestudier uten å ha generell studiekompetanse eller forkurs. Dette gjelder de såkalte yveitilbudene som retter seg mot studenter som har relevant fag, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Disse studiene er tilrettelagt for dem med yrkesfaglig bakgrunn. På utdanning.no finner du for eksempel oversikt over yveiene i tekniske fag. Etter hvert vil slike tilbud bli utviklet innenfor flere studieretninger. ansvarforutdanningstilbud • Kontakt kommunen for å få informasjon om barnehage og grunnskole. Kommunen har også ansvar for grunnskoleopplæring for voksne. • Kontakt fylkeskommunen hvis du har spørsmål om videregående skole, både for ungdom og voksne. Fylkeskommunen har ansvar for realkompetansevurdering (på videregående skoles nivå) og fagopplæring. Se også fylkeskommunens hjemmeside og vilbli.no • Karrieresentre fins i nesten alle fylker. De kan hjelpe til med å veilede videre utdannings- og yrkesvalg. • Nettstedet utdanning.no er den offisielle portalen om utdanning, og der fins svar på det meste om utdanning. • Nokut kan svare på spørsmål om blant annet utdanning i utlandet, høyere utdanning og har oversikt over godkjente fagskoler. • Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk – har informasjon om læring i arbeidslivet. Deriblant om programmet basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). temahefte-31