uTDaNNING – vi trenger mer praksis i yrkesfagene Elever som velger yrkesfag på videregående skole, skal få mer praksis. På den måten vil elevene forstå hvorfor de også trenger teori, mener Marianne Aasen (Ap), leder av kirke-, utdannings-og forskningskomiteen på Stortinget. Tekst: LINN STALSBERG Foto: ERIK M. SUNDT Stortingsmeldinga om kunnskapsløftet «På rett vei» kom i mars i år. En av konklusjonene er at det må endringer til i yrkesfagene for å hindre frafall hos elevene. Ett stikkord er mer fleksibilitet når det gjelder forholdet mellom teori og praksis i opplæringen. Kunnskapsløftet er skolereformen fra 2006, som innebefatter alle år fra første klasse på barneskolen til siste året på videregående. Tidligere inn i praktisk arbeid – Arbeiderpartiet ønsker en vekslingsmodell i yrkesfag der elevene blir introdusert for praksis tidligere i utdanningsløpet. På den måten vil de også forstå hvorfor de trenger teorien i fagene. Selv de yrkene som i hovedsak er regnet som praktiske trengs kunnskap i matematikk, norsk, engelsk og IT, sier Marianne Aasen. Hun mener det er viktig at elevene forstår hvorfor de må ha teori, selv om de har valgt en yrkeslinje. Tanken er at nettopp praktisk erfaring skal gi dem en forståelse av hvorfor de må kunne teori. For eksempel i møte med IT eller HMS på arbeidsplassen, instrukser på engelsk eller matematisk kunnskap. – Det er slik i dagens samfunn at vi trenger teori for å forstå verden rundt oss, sier Aasen. det i sitt fag. Aasen sier at dette ofte kolliderer med elevenes forventinger til faget og yrket de har valgt. – Det er ingen tvil om at skolen må gjøres mer praktisk. Det betyr blant annet at elevene i lengre perioder skal jobbe utenfor skolen, mens de i andre perioder er på skolen og lærer teori, sier hun. Aasen viser til at de videregående skolene som i dag har lavest frafall på yrkesfag, er der hvor elevene fra første dag kastes rett ut i praktisk arbeid. Flere steder, for eksempel i AurskogHøland, bygger elevene hus for folk, noe som gir høy motivasjon og selvtillit. Fremdeles høyt fravær Yrkesfagene har i mange år vært preget av at mange elever slutter. Problemet har altfor lenge vært, mener Aasen, at dette ikke har vært ansett som et problem. – Men det er problematisk. Samfunnet trenger kompetansen fra yrkesfagene, og unge mennesker trenger en utdanning for ikke å falle utenfor senere. Vi vet dessuten mye om grunnene til frafallet, og derfor kan vi gjøre noe med det, sier Aasen. – De vanligste grunnene til frafall, skyldes for dårlig teoretisk ballast fra grunnskolen, elevens sosiale bakgrunn, geografi og kjønn, og ikke minst feilvalg – at eleven Deterenutfordring begynner på en linje som eleven Forebygger frafall ateleveneidagmøterikke interesserer seg for. Dette Aasen mener det er en utfordring kan skje fordi vedkommende teoriiundervisningenmedén at elevene i dag møter teori i ikke kom inn på ønsket linje gang,utenåforståhvorforde undervisningen med en gang, eller trodde faget var noe annet uten å forstå hvorfor de trenger trengerdetisittfag. enn det var, sier Aasen. 30 temahefte-31