INGeNIører ingeniØr: Fred Magne Johansen arbeider som ingeniør etter to år på teknisk fagskole. Teknisk fagskole i stedet for studiekompetanse Med fagbrev som rørlegger og videreutdanning ved teknisk fagskole ble Fred Magne Johansen driftsingeniør i vann og avløp i Tromsø. Tekst: PER FLAKSTAD – Etter at jeg hadde jobbet som rørlegger, driftsoperatør og oppsynsmann i Tromsø kommune i mange år, ønsket jeg å utvikle meg videre. Fordi jeg hadde fagbrev og lang erfaring i faget, kunne jeg gå rett på en videreutdanning på teknisk fagskole, forteller Fred Magne Johansen, leder for Fagforbundets faggruppe vann og avløp. Trengte ikke studiekompetanse Dermed slapp han runden om studiekompetanse, før han kunne gå videre til studier ved enten høgskole eller universitet. – Ingeniør er ingen beskyttet tittel, derfor kan jeg være driftsingeniør uten å være utdannet ved for eksempel NTNU i Trondheim, forteller han. – For mange – meg selv inkludert – er det en tung bøyg å måtte gjennom alle fagene på videregående som kreves for å få studiekompetanse før du kan gå videre på den utdanningen du egentlig vil ta. Derfor ble to år på teknisk fagskole et veldig godt alternativ, sier Johansen. Rivende utvikling Han valgte elkraft, fordi det ga god kompetanse innenfor strøm og datateknologi. – VA er i rivende utvikling, og dette var kompetanse jeg mente jeg ville få god bruk for. Det stemte, fortsetter han. Det er sterk mangel på ingeniører i norske kommuner, og Johansen forteller at han fikk god støtte fra arbeidsgiveren sin for å ta videreutdanning. – Jeg fikk beskjed om at kommunen ønsket å satse på meg, så jeg fikk permisjon med lønn. Siden arbeidet jeg i ti år som driftsingeniør, og var blant annet med på utviklingen av kommunens rensing av avløpsvannet. I løpet av disse årene gikk Tromsø fra ingen avløpsrensing til å være en av dem som ledet an utviklingen i Norge. Det er jeg stolt av, fortsetter han. Pause Nå har Fred Magne Johansen en pause fra ingeniørjobben for å være hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Tromsø. – Jeg holder kontakten med faget gjennom å være leder i faggruppa, og det er viktig for meg. For dette er et fag jeg brenner for, sier Fred Magne Johansen. Tekniskfagskole • Teknisk fagskole er et toårig tilbud til alle som har nødvendig bakgrunn innen et yrkesfag. Flere veier fører til opptak. Du kan ha fagbrev etter ny eller gammel ordning, kombinert med relevant yrkeserfaring. Mer enn fem års relevant yrkeserfaring kvalifiserer også til opptak. • Undervisningen består av felles allmenne fag, fellesfag (økonomi og ledelsesfag), linjefag (felles linjefag og fordypningsfag) og valgfag. Det første året har flest timer i allmenne fag, mens det andre året har hovedvekt på tekniske linjefag og fordypningsfag. • For å komme inn på toårig teknisk fagskole må du minst ha følgende praksis og/eller utdanning: Fagbrev innenfor fagområdet eller vitnemål fra treårig likeverdig yrkesopplæring og to års praksis. Verdiskapningsåret i fagopplæringstiden utgjør det ene praksisåret. • Inntil høsten 2002 gjelder følgende overgangsordning for inntak til teknisk fagskole: fagbrev før R-94 eller minst fem års relevant praksis og realkompetanse i de obligatoriske allmennfagene tilsvarende VKI-nivå. • Søkere med fagbrev tas inn før søkere uten fagbrev. Det blir gitt tilleggspoeng for relevant praksis utover minstekravene for inntak. 34 temahefte-31