Olaug Hana nesheim, prosjektleder for eBygg eByggWeb er fremtiden i plan-og byggesaksprosessen Årlig behandles over 100.000 byggesøknader i norske kommuner. Vi trenger enkle og gode verktøy for næringsliv, kommune og innbyggere. Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og Norges største næring i antall bedrifter med en omsetning på totalt over 525 milliarder kroner hvert år. Det er en kjent utfordring at byggesaksprosessen i mange tilfeller oppfattes som komplisert, og kostnadsog tidkrevende både for næringsliv, private tiltakshavere og kommunene som behandler byggesaker. Fagforbundet har gjennom eByggprosjektet vært med på å forberede fremtidens digitale planog byggesaksprosess. eByggs overordnete målsetning var å oppnå bedre kvalitet og effektivitet i planog byggesaksbehandling, både i offentlig sektor og i næringslivet og prøve ut nye organisasjonsmodeller. Med andre ord: Enkle og nyttige verktøy for innbyggere og næringsliv! Prosjektet ble initiert av Forum for Innovasjon og Fagforbundet i 2006, og var organisert som et samarbeidsprosjekt mellom fire regioner som til sammen omfattet 40 kommuner. De fire regionene ble valgt ut på bakgrunn av søknader om deltakelse. Prosjektet ble finansiert gjennom støtte fra Høykomprogrammet (statlig program for bredbåndsbaserte tjenester), Fagforbundet, byggenæringen og egeninnsats fra kommunene. Til å koordinere og bidra til samhandling på tvers av regionene ble det etablert en sentral prosjektledelse med forankring i Fagforbundet og Forum for Innovasjon. De samarbeidende regionene var: • ORKidé: Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll • Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR): AurskogHøland, Rælingen, Lørenskog, Fet, Nittedal, Skedsmo, Sørum • Stavangerregionen: Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Rennesøy, Strand, Time, Suldal, Sauda, Finnøy, Kvitsøy, Forsand • SÅTE: StorElvdal, Åmot, Trysil, Engerdal Omstilling basert på innføring av ny teknologi, er utfordrende. Det er ikke bare teknologien som endrer seg. Også oppgavene som må løses, og dermed jobbens innhold, forandrer seg. En viktig forutsetning i dette prosjektet har vært å etablere en arena for samhandling og endring som bidrar til at de ansatte aktivt kunne delta i å forme endringsprosessene. Metodikken utviklet i Fagforbundets modellkommuneprosjekt var veiledende for arbeidsformen i prosjektet, altså å planlegge og å gjennomføre endringer med bred deltakelse, både fra ansatte, administrasjon og lokalpolitikere, for å sikre engasjementet nedenfra i organisasjonen. I den første fasen av prosjektet, fram til 2009, ble det lagt vekt på å berede grunnen for fremtidens forvaltningsløsninger innenfor planog byggesaksbehandling gjennom kompetansetiltak, samarbeid om anskaffelser, erfaringsutveksling i faglige fora og styrking av bestillerkompetanse på IKT. Fase to av eByggprosjektet startet i 2009 med de tre regionene Orkidé, Stavangerregionen og SÅTE. I alt er dette 30 kommuner i tre regioner som omfatter alt fra landets 4. største by til noen av landets minste med under 1000 innbyggere. I denne fasen samarbeidet eByggregionene og anskaffet et dialogog innsynsverktøy for planog byggesaker kalt eByggWeb. eByggWeb er et enkelt og selvforklarende verktøy rettet mot både innbyggere og næringsliv. Det er mulig å veksle mellom en enkel løsning som dekker behovet for de fleste, og en avansert løsning som primært er rettet mot profesjonelle brukere, på samme måte som tidligere plandialogløsninger. Vi tror at eByggWeb vil være et vesentlig bidrag for å realisere digitalt førstevalg i kommunene, gjennom å være en webløsning med lav brukerterskel og høy nytteverdi for alle som er involvert i planog byggesaksprosesser. 20 temahefte-32