Britt silseth er leder for seksjon kontor og administrasjon og medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg. det papirløse samfunn – på god veg Mer og mer av det vi forholder oss til i hverdagen, blant annet offentlige tjenester, blir digitalisert. I april 2012 la regjeringen fram digitaliseringsprogrammet På nett med innbyggerne. Digitalisering skal føre til at innbyggere og næringsliv kommuniserer bedre og raskere i møte med offentlig sektor. Ressursbruken skal bedres. Regjeringens program for fremtidens digitale forvaltning bygger på følgende prinsipper: 1. Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen. 2. Forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige digitale tjenester. 3. Innlogging til offentlige nettjenester skal være enkel og sikker. 4. Innbyggere og bedrifter skal få post fra forvaltningen i en sikker, digital postkasse. 5. Innbyggere og bedrifter skal få varsling på sms og epost. 6. Innbyggere skal få hjelp til å finne fram til og bruke digitale tjenester. 7. Utvikling av IKTløsninger skal sees i sammenheng med forvaltningens arbeidsprosesser og organisering. 8. Hensyn til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas. 9. Digitaliseringstiltak som har betydning for flere tjenester, skal samordnes. I helsesektoren skjer det mye innenfor IKT. En innbygger – en journal ble lansert av tidligere helseminister Jonas Gahr Støre. Helseopplysningene om deg skal kunne hentes fram hvor som helst. Om du blir akutt syk, kan det være avgjørende at opplysningene om deg er lett tilgjengelige. Dette er et fint mål, men vi har en veg å gå før vi har en nasjonal IKTplattform som gjør oss uavhengig av hvor i landet vi bor. Oppfølgingen av digitaliseringsprogrammet er også et sentralt tema i stortingsmeldingen Digital agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskaping (Melding til Stortinget 23, 2012–2013). Kapittel 8 i denne stortingsmeldinga omhandler digitalisering av offentlig sektor. Vi må lytte til innbyggerne – de ønsker effektive nettløsninger. Her er noen poenger derfra: • Innbyggernes og næringslivets behov står i sentrum for utviklingen av den digitale kommunen/fylkeskommunen. • Mer enn åte av ti nordmenn har tilgang til internett. • Bredbåndsdekningen nærmer seg 100 prosent. • Praktisk talt alle har tilgang til mobiltelefon. • Vi kommuniserer via epost og chattekanaler, leser nyheter på nettet, bestiller flyreiser, håndterer banktjenester elektronisk og søker i stadig større grad informasjon og tjenester fra det offentlige på internett. • Informasjonsog kommunikasjonsteknologien framstår som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. • Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Forvaltningen og næringslivet effektiviseres ved hjelp av IKT, og vi får stadig bedre tjenester. Samtidig utsettes samfunnet for nye farer, og utviklingen gjør oss mer og mer avhengige av at teknologien er tilgjengelig og til å stole på. Terrorister kan angripe offentlige og private nettsteder og sette dem ut av drift lenge nok til at det skaper store problemer. Såkalte tjenestenektangrep skjer kontinuerlig, og ofte lykkes angripere i å ta tjenester ut av drift. Hackere bryter seg inn i systemer og stjeler informasjon, brukerkoder og epostadresser. 22 temahefte-32