reNHOLdsOperatører Også stater står bak slike innbrudd. De bruker teknologien til spionasje og til å kontrollere og avlytte andre staters epost og kommunikasjonssystemer. Det sies at framtidens krigsangrep ikke vil starte med gevær og bomber, men med et elektronisk angrep som lammer deler av samfunnet ved for eksempel å slå ut strømforsyningen. Teknologien kan også brukes militært ved å lamme forsvarsanlegg og angrepssystemer. Viktige bedrifter setter ut ITtjenester, til og med sikkerhetstjenester, til andre. Lagring av data i «skya» et annet sted i verden i stedet for i egne anlegg er sterkt økende. Dermed gir man fra seg noe av kontrollen, og det gir spesielle utfordringer. Å unngå misbruk, hindre tap av data og å sørge for at viktig informasjon er til å stole på er viktige sider av IKTprofesjonen. Det er helt avgjørende at IKTsikkerhet kontinuerlig står på dagsorden til myndigheter og bedriftsledere. De driftsansvarlige må få nødvendige verktøy og utdanning som gjør dem i stand til å håndtere dette fagfeltet på best mulig måte. Norge har heldigvis svært kompetente fagmiljøer på dette feltet, og høyskoler og universiteter tilbyr utdanning på høyt nivå. Tekniske sikkerhetsmekanismer og tiltak er bra, men de ansatte i forvaltning og bedrifter er også mulige sikkerhetshull. Kontoransatte trenger opplæring, instrukser og løsninger som forhindrer uautorisert tilgang eller data på avveie. Også den enkelte innbyggeren er utsatt. Vi hører stadig om svindel, eller forsøk på svindel, der det som ser ut til å være en henvendelse fra banken med spørsmål om konto og til og med passord, kommer fra svindlere. Svindlere kan også ta privateog bedriftsdata som gissel og kreve en ytelse for å slippe dem fri. Angrep mot den vanlige innbyggeren er derfor også et mulig samfunnsproblem. Skal vi lykkes med nettbaserte tjenester i kommunikasjon med innbyggere og næringsliv, må alle sider av IKTsikkerheten ivaretas på en profesjonell og betryggende måte. Det er også svært viktig at personvernet for arbeidstakere og innbyggerne generelt ikke uthules og at teknologien ikke utnyttes til formål den ikke var tiltenkt. Fagforbundet vil være en av aktørene for å få gjen nomført en god elektronisk samhandling i offentlig sektor. De ansatte må settes i stand til å takle utfordringene gjennom kontinuerlig opplæring og oppdatering. temahefte-32