PuBLIkuMsVennLIG: – Bankene har fått publikum til å jobbe for seg i mange år. nå kan også kommunene gjøre det, forteller Per Ove dahl, styreleder for IkT Orkidé og rådmann i sunndal kommune. Halverte prisen Et av systemene som kommunene samarbeider om, er et felles lønns, økonomiog personalsystem. Dahl anslår at kommunene halverte utgiftene, fra anslagsvis 20 til 10 millioner kroner, gjennom felles innkjøp. – Vi fikk en betydelig gevinst, et moderne system og en tiårig, langsiktig kontrakt. Mer kontroversielt er et eventuelt samarbeid om å slå sammen de 13 lønnskontorene i kommunene, noe som nå er under utredning. Det samme gjelder en eventuell felles pengeinnkreving, som også utredes. – Med felles systemer skaffer vi oss en infrastruktur som gjør at vi kan samarbeide tettere, kanskje særlig innenfor økonomi, lønn og personal, mener Dahl. Dataløsninger for en kommune er ofte mer krevende enn dataløsningene i næringslivet. En kommune har mange ulike fagog tjenesteområder som krever at programmene snakker sammen. Mange hoder tenker sammen Samarbeidet er organisert gjennom faggrupper på tvers av kommunene. Det er faggrupper for kontor og administrasjon, økonomi, teknisk etat, oppvekst samt helse og omsorg. – Faggruppene er fryktelig viktige. Her lærer kommunene av hverandre, og utvikler de beste rutinene, innenfor blant annet skatteinnkreving, arkivering og reglement for lån og pengeforvaltning. Når mange hoder tenker sammen, blir vi bedre, sier Per Ove Dahl. Initiativer til nye prosjekter kommer som regel fra faggruppene, for eksempel behovet for et nytt saksog arkivsystem. Digitalt førstevalg Det neste store løftet for kommunekoalisjonen blir såkalt digitalt førstevalg, som innebærer at all kommunikasjon med innbyggerne i utgangspunktet foregår digitalt. Kommunikasjonen inkluderer ikke minst søknadsskriving og svar på søknader, som kommer i den digitale postkassen. Digitalt førstevalg vil være en stor lettelse for kommunene, som slipper å skrive ut, frankere og poste svar på søknader. Saksbehandleren behandler saken digitalt, fra a til å. – Bankene har fått publikum til å jobbe for seg i mange år. Nå kan også kommunene gjøre det, påpeker Per Ove Dahl. Ønsker folkelig engasjement Et annet system som IKT Orkidé planlegger, er Felles for framtiden, et felles pleieog omsorgsprosjekt, som starter i høst. Et annet prosjekt heter Felles plandialog, som handler om å gjøre det mulig for folk flest å følge planog reguleringssystemet fra høring til saksbehandling og vedtak. Systemet gjør det enklere for dem som ønsker å delta i planprosessen. – Vi ønsker et størst mulig engasjement fra innbyggerne. En kommune er ikke bare en tjenesteprodusent, men også et sted der folk utøver sine demokratiske rettigheter, påpeker Per Ove Dahl. 28 temahefte-32