kOmmuNaLt Nettsted Ønsker bedre omdømme – Vi gjorde en omlegging av nettstedet vårt for fire år siden, sier kommunikasjonsrådgiver Eivind Jahren. Han er leder av en informasjonsgruppe, som også består av seks personer fra andre etater i kommunen. Disse er leder av servicetorget Georg Lunde, personalrådgiver Turid Sønstabø, formannskapssekretær Kristine Tveit, Aud Irene Jensen Jacobsen fra oppvekstog kulturetaten, Anders Eie, fra teknisk etat, og Arve U. Rohde fra helseog omsorgsetaten. – Karmøy kommune jobber for et bedre omdømme. Dette er i utgangspunktet godt, viser omdømmemålinger foretatt i 2007 og 2012. Blant utfordringene er forholdsvis lav score blant de yngste respondentene, mellom 25 og 34 år. Ikke minst derfor er informasjonsgruppa opptatt av å bedre kommunens service gjennom digitalisering, forklarer Jahren. Med tanke på omdømmet, mener han dette kan bedre kommunens mulighet til å få personer til å bosette seg og bedrifter til å etablere seg i kommunen – og å få turister på besøk. Samtidig skal et godt omdømme fungere som en «buffer» ved at en lettere kommer gjennom konflikter og uheldige hendelser. – Vi tenker at omdømmet først og fremst skal bygges ved å levere gode tjenester. Det er imidlertid ikke nok – vi må også sørge for at innbyggere og andre kjenner til at tjenestene som leveres er gode. Derfor er det nødvendig å kombinere gode tjenesteleveranser med en offensiv kommunikasjonsstrategi. Lager positive nyheter Karmøy kommune går litt mot strømmen ved å kjøre nyheter på nettsidene. – Vi tenker at det er mer rasjonelt å tilby informasjon på nettsida enn for eksempel å gi ut aviser og brosjyrer. Det gagner både kommunens økonomi og miljøet, samtidig som informasjonen kommer raskere fram. Dette er jo vår hovedkanal for informasjon, slår Jahren fast. Nettstedet legger vekt på de gode nyhetene. – Vi som sitter her på innsida ser at det er mye bra som skjer, kommenterer Georg Lunde. Men viktig informasjon, for eksempel spørsmål om Ecoli i drikkevannet som var høyaktuelt i midten av november, blir også lagt ut. Alle nyhetene kommer ut på facebooksiden til Karmøy kommune. I tillegg siterer lokale medier ofte fra nettsidene siden kommunen bare unntaksvis bruker pressemeldinger. Slik ble kommunen vurdert Kommunens nettsideutviklere er glade for Difis skryt. Men stoler mest på egne valg hvis noen av kriteriene går på tvers av de syns er viktig. De to første kriteriene i kvalitetsvurderingen går på om det fins alternativ bildetekst til bildene og om lenker skiller seg ut fra vanlig tekst. – Det har vi, og dette er blant annet med tanke på blinde og svaksynte. Det skal framgå hva bildet inneholder; den blinde skal kunne høre det. Det skal også være god kontrast i teksten for de svaksynte, slår kommunikasjonsrådgiver Eivind Jahren fast. Tredje kriterium går på om nettstedet forklarer hvordan skriftstørrelsen kan endres. Karmøy har her fått ett poeng av tre mulige, og personene bak nettstedet medgir at her er de kanskje ikke tydelige nok. Det samme gjelder «hopp til»lenker fra statisk innhold. Men datatabellene deres er tilgjengelige, og rammer blir benyttet på en måte som reduserer ulempene. Nettsider på tyrkisk og russisk – Vi bruker sidemaler istedenfor rammer, forklarer Anders Eie fra teknisk etat. Meny og søk fungerer bra, uten ekstra utvidelser. – Vi har skiftet søkemotor slik at det blir lettere å finne fram for folk. Det er jo vanvittige mengder med informasjon i omløp. Her lager vi metadata, sier Jahren. temahefte-32