kOmmuNaLt Nettsted Nettstedet har CSS til både formatering og innhold, og nettstedets språk er deklarert. I tillegg til norsk, kan de viktigste tjenestebeskrivelsene på Karmøy kommunes nettsider leses på engelsk, fransk, russisk, tyrkisk og arabisk. Jahren mener de kanskje også må se på om thai og polsk kan bli aktuelt, med tanke på hvilke andre nasjonaliteter det fins mest av på Karmøy. – Vi skal bli flinkere på språk. Men jeg tror vi er blant de beste på landsbasis allerede, sier han. – Vi har fått gode tilbakemeldinger fra voksenopplæringen på Karmøy på det området, forteller Aud Irene Jensen Jacobsen fra oppvekstog kulturetaten. HTML, programmeringsspråket for internett, er korrekt kodet – og her har Karmøy kommune fått full score, med fem av fem poeng. De har litt å gå på før all funksjonalitet på nettstedet kan betjenes via tastaturet, noe som kan være nødvendig på andre typer maskiner enn vanlig pc. Til sammen fikk Karmøy kommune 30 av 36 mulige poeng i kategorien tilgjengelighet. I prosent utgjør det 83, mens landsgjennomsnittet er 59 prosent. Gjør noe på egen måte På brukertilpasning har Karmøy fått 90 prosent i kvalitetsvurderingen. Nettstedet er tilrettelagt for enkel og konsistent navigasjon. – Ting er likt fra side til side. Det er et system i galskapen, smiler kommunikasjonsrådgiveren. Beskrivende sidetitler og adresser, datoer, utskriftsmuligheter og språk er på plass, det samme er tilpasning til mobile enheter. Søkefunksjonen får fire poeng av fem. Om sistnevnte sier Jahren: – Der er vi ikke helt i boks. Stoffet må kategoriseres mer. Til kriteriet om god ytelse og rask nedlasting, der de har fått to av fire poeng, sier han at det kan 32 livslang læring skyldes at de har bilder til alt på nettsidene. – Og det går litt på bekostning av nedlastbarhet. Vi vil ha det på vår måte på det området, og bøyer ikke av for kvalitetskriterier bare for å få aksept, sier Eivind Jahren. Kommunene kan dele mer Nettsidene har kontaktinformasjon og tilfredsstillende egeninformasjon. Informasjonsflyt med tanke på sosiale medier er oppe og går. Når det gjelder innsyn i postjournalen, har Karmøy kommune valgt løsningen med at folk må sende inn brev for å få disse tilsendt. Det er enighet rundt bordet om at det ikke bare er å publisere flatt. Og det nevnes at flere kommuner har trukket tilbake sin fulltekstpublisering. Publikum har innsyn i saker og møter. Saker legges ut for høring, men nettstedet har ikke skjemaer for innsending av innspill eller publisering av disse. De har heller ikke tilrettelagt for innhenting av synspunkter i saker som gjelder virksomhetens tilbud. Og ikke tilgjengeliggjort åpne data. – Så langt er vi ikke kommet ennå. Men vi håper å få innlogging gjennom altinn.no eller en tilsvarende portal. Da kan motparten identifisere seg, og vi kan kommunisere med dem på en trygg måte. Noen har nok en oppfatning av kommunale informasjonsfolk som «desinformatører», at oppgaven vår skulle være å få fram bare den informasjonen som er fordelaktig for kommunen og bremse på innsyn. Sannheten er nokså annerledes. Ønsket er å få fram balansert informasjon. Ikke minst står vi i første linje i kampen for å gjøre kommunen mer åpen og tilgjengelig for folk flest, sier Jahren. Nyttig innhold Skjemaer for elektronisk innsending er på plass på nettsidene, for eksempel søknad om barnehageplass og SFO. Eller søknad om kulturstøtte. På søknadene fins innloggingsbasert selvbetjening, og snart skal folk kunne logge seg inn på andre portaler også. I kategorien nyttig innhold får Karmøy 71 prosent, mens gjennomsnittet for hele Norge er 56 prosent. – Hele denne kvalitetsvurderingen går på den teknologiske delen av nettpubliseringen. Men den sier ikke noe om kvaliteten på selve innholdet. Det tekniske kan kjøpes, mens god informasjon krever litt mer. Vi har en billig løsning på det tekniske, og har bygget opp vårt eget ut i fra åpne standarder, sier Eivind Jahren. Kommunikasjonsrådgiveren understreker at Karmøy kommune er åpen for å dele løsninger og erfaringer med andre kommuner om nettsidene. – Og det er også nyttig å dele på kostnadene. temahefte-32