OmtaLer bøker: elektronisk forvaltning på norsk. statlig og kommunal bruk av IkT, Arild Jansen og dag Wiese schartum (red), Fagbokforlaget 2008. Her er det mange varierte bidrag, både fra praktikere og universitetsfolk. Ikke sengelektyre, men heller ikke spesielt vanskelig. Nettsider: difi har gjort en evaluering av samtlige av landets kommuner og fylkeskommuners nettsider. Les om din kommune her: http://kvalitet.difi.no/resultat/?aar=2013&ve rksemdtype=9&stjerner=0&fylke=1&sortering=0 Nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), den statlige pådriveren for digitalt utviklings- arbeid i norsk forvaltning. Dessverre er sidene litt tekniske og har i liten grad brukerperspektiv. www.difi.no/digital-forvaltning Wikipedia har artikkel på engelsk om eForvaltning som er informativ, men er ikke helt egnet for å forstå norske forhold. http://en.wikipedia.org/wiki/ electronic_Governance eForvaltningsforskriftens skal legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen. Fra og med neste sommer blir digital kommunikasjon hovedregel i forvaltningen. http://lovdata.no/dokument/ sF/forskrift/2004-06-25-988 Hva må kommunene gjøre for å digitalisere Norge? KS har sin digitalieringsstrategi fram til 2016. h t t p : // w w w . k s . n o / t e m a / Innovasjon-og-forskning1/ks- IkT-forum/strategi-ledelse-og- kompetanse/ny-digitaliserings strategi/ Personvern på nettet er etablert av Avdeling for forvaltnings- informatikk ved Universitetet i Oslo for å opplyse og stimulere debatten om personvern innen ulike samfunnsområder. http://personvern.info/ Den forrige regjeringens melding for hvordan Norge utnytter mulighetene IKT og internett gir for verdiskaping og innovasjon. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/ meld-st-23-20122013.html?id=718084 Kan sosiale medier være nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester og forvaltning, eller bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk? Boken drøfter etiske og juridiske problemstillinger ved deltakelse i sosiale medier. Det gis praktiske eksempler på hvilken nytteverdi offentlig sektor kan ha ved bruk av å ta i bruk de nye mediene. Wessel-Aas, kommuneforlaget 2011. – Lytte dele delta, Petter Bae Brandtzæg, Lars Gillund, Arne krokan, Øyvind kvalnes, Alf Tore Meling, Jon sosiale medier i all offentlighet Boka en sosial kommunikasjon, Cecilie staude og svein Tore Mathinsen, kommuneforlaget 2013. forklarer nytteverdien i sosiale medier og viser hvordan du kan bruke de sosiale kanalene på god måte. En lettlest og informativ lærebok. Jus og sosiale medier, Jon Wessel-Aas, kommuneforlaget 2013. arkivering og journalføring, Boken gir svar på spørsmål om Hva etater delta fritt i sosiale medier? gjør i sosiale medier? Kan offentlige arbeidsgiver regulere hva ansatte Facebook kan du skrive og dele på eller Twitter? Kan personvern, ansattes ytringsfrihet, ansvar for ytringer i sosiale medier, opphavsrett og delekultur. livslang læring 35 temahefte-32