De pÅrøreNDes begrAveLse Folk må ta et valg selvfølgelig ja til at noen synger denne under Bjarne Imenes syns folk er mer bevisst sin plass i minneordet. Det samme gjelder om noen vil spille kirken i dag enn for 20 år siden, noe han tilskriver et en cd med Eric Clapton eller Åge Aleksandersen, samfunn der ulike religioner er blitt mer vanlig. Han selv om vi foretrekker at sangen framføres akustisk. mener dette får flere til å ta stilling til hvor de ønsker – Derimot sier vi ikke ja til dette under selve å høre hjemme. gudstjenestedelen av begravelsen, forteller Imenes. – Siden begravelsen er en gudstjeneste, kan det Der bør det synges noe som står i salmeboka, og som være nyttig om folk tar en samtale med seg selv om står på gudstjenestelig grunn, mener han. bunnlinja, om de ønsker å være med i kirken eller – Det mest problematiske er om noen velger en ikke. Velger de kirken, aksepterer de også seremonien sang som har et annet trosinnhold, og som altså er som gjelder der, påpeker Imenes. noe annet enn det kirken står for. For eksempel om sangen sier at Gud ikke fins. Men jeg har aldri i løpet Takker for de gode minnene av mine 42 år som prest opplevd at dette har blitt Dette står imidlertid ikke i noe motsetningsforhold noen konflikt. Etter å ha satt oss ned sammen, har vi til å tilpasse begravelsen til den avdøde, mener blitt enige. Imenes. Under minneorddelen av begravelsen kan de pårørende takke for de gode minnene. En ekte og ærlig takk –Vi inviterer vi nok oftere enn før de pårørende til Av og til ønsker de pårørende å vise lysbilder. Da å være med å bestemme hvordan minneordet skal se råder Imenes de etterlatte om å gjøre dette i kvarteret ut, og vi oppmuntrer de pårørende til å lese det opp før gudstjenesten begynner. Han syns lysbilder kan selv. Vi setter gjerne av god plass til minneordet, være med å sette en god stemning og være en fin forteller Bjarne Imenes, som ikke legger skjul på at innledning til seremonien. det av og til kan bli diskusjon om hvor stor plass – Den ideelle begravelsen er en der minneordene fellesdelen skal ha under gudstjenesten. blir en ekte og ærlig takk for det de etterlatte har opplevd sammen med den avdøde gjennom livet. Vil synge Bæ, bæ, lille lam Ikke alt er prisverdig og opphøyd hos alle, men – Det hender de etterlatte kommer med ønsker om minneordet bærer et håp om det som skal skje videre. sanger eller salmer. Hvis det for eksempel gjelder et Trass i at alt ikke er rosenrødt i livet, kan vi stille med barn som var glad i å synge Bæ, bæ, lille lam, sier vi blanke ark igjen, slik Alf Prøysen synger, sier Imenes. Ønsket skihåndtak på kista – Vi merker at folk ønsker å bestemme mer selv og er litt mindre raske til å spørre om hva som er vanlig. Folk er ute etter det som er riktig for seg selv, inngangsmusikk før seremonien offisielt En ny ting som nå også tilbys, er QR og ønsker ikke i så stor grad å la seg styre av starter. koder på gravsteiner. Ved hjelp av denne det rituelle i kirken eller hos humanetikerne, – Ikke sjelden ender vi opp med en kan de pårørende bli dirigert inn på sier Jan Willy Løken, administrerende livssynsåpen seremoni, i gravkapellet eller minnesiden til den avdøde på internett. direktør i Jølstad begravelsesbyrå. Eksempler et annet nøytralt rom. Denne minner i Men også alle andre som går forbi grav på dette kan være skiløperens kiste som hadde praksis om en kirkelig begravelse, men de steinen kan lese av koden med smarttele ski langs siden istedet for vanlig håndtak, eller pårørende kan her spille sangen den fonen og lese det som står på minnesiden. den unge guttens kiste som ble tagget. avdøde likte best, men som presten eller – Vi har diskutert i begravelsesbransjen – Også den avdøde har oftere enn før organisten ikke ville godkjenne. Stadig om QRkoder er greit å feste på gravsteinen. gitt instrukser om sang, dikt eller blomster. vekk merker vi også at HumanEtisk I Jølstad har vi endt opp med å foreløpig Også kirken er mer åpnen for sanger og Forbund er minst like restriktiv enn kirken. ikke tilby dette aktivt, men at de pårørende låtvalg enn før, og sier oftere ja til for For eksempel har pårørende fått nei til å får bestemme, sier Jan Willy Løken. eksempel visesang og poplåter. Ikke minst spille sangen Eg ser, av Bjørn Eidsvåg, er det blitt noe mer vanlig medden type forteller Løken. 12 temahefte-33