Nok plass i sandnes I vekstkommunen Sandnes, som nylig har passert både Drammen og Tromsø i folketall, er det god plass. Ikke bare til å bygge boliger for nye beboere, men også til gravplasser. – Dette skyldes godt forarbeid i mange år. Ikke minst gir Soma gravplass oss rom for kontinuerlige utvidelser i årene framover, sier Andreas E. Eidsaa jr., kirkeverge i Sandnes. Jenny Antonia Madland, gravplasssforvalter i Sandnes kommune, er enig: – Kommunen har satt av nok areal til utvidelser av gravplassene. Bare i løpet av de seks siste årene har vi hatt tre utvidelser – på Sviland, Riska og Soma gravplasser. Nå er hovedoppgaven stadig å være på hugget for å sikre nytt areal til gravplasser, ikke minst siden vi har så lav kremasjonsprosent, sier hun. Hvor ligger gravene? Sandnes har åtte gravplasser. Bostedsadressen avgjør hvilken gravplass innbyggerne sokner til. For sentrumsgravplassene Sandnes og Gand, er hovedregelen at det kun tildeles ny grav ved valg av kremasjon og urnenedsettelse. For å frigjøre flere graver i eldre felt, er det satt i gang arbeid med å omregulere kommunens eldre gravplasser. Tidligere tiders målemetoder, samt problematikken med at gravminner har blitt flyttet, gjør det vanskelig å ha god oversikt over hvor de enkelte gravene er. En bedre oversikt gir høyere omløpshastighet på eksisterende gravareal. – Vi er ferdig med å gjennomgå de eldste feltene på gravplassene på Sviland og Riska. Nå jobber vi med Høle gravplass. Det er et skikkelig puslespillarbeid, men ved hjelp av GPS og koordinatangivelse får vi oversikt. Med god dialog med festerne, går det stort sett greit å flytte gravminnene til riktig posisjon etter den nye oppmålingen, sier Madland. Omreguleringsarbeidet på de tre gravplassene har frigjort flere graver, uten at Madland kan tallfeste eksakt hvor mange det er. Dette gir et bedre tilbud til byens befolkning, for nå kan de tilby kistegraver også i de eldre delene av Sviland, Riska og etter hvert Høle gravplasser. God oversikt over gravene er også et pluss for de ansatte. Nå slipper de i større grad ubehagelige overraskelser under gravearbeidene. Få kremasjoner – Sandnes har alltid hatt lav kremasjonsprosent. På åttitallet var den helt nede i 8 prosent. Nå ligger den på rundt 20. Jeg tror tallet vil fortsette å stige, sier Eidsaa. Kirkevergen har ingen god forklaring på hvorfor det er slik, men han tror kremasjon er mer vanlig i store byer enn på landsbygda, og at noe av forklaringen kan være at Sandnes som ung by kan ha beholdt noe av landsbygda i seg. Dessuten har Sandnes alltid hatt nok plass til kistebegravelser. Selv om krematoriet i Stavanger bare ligger 15 kilometer unna, har det aldri værtnødvendigåfrontekremasjonsombegravelsesform. KINO BARe PLAss TIL uRNeGRAVeR: – På sentrumsgravplassene, som her på sandnes gravplass, er det kun plass til nye urnegraver, sier Jenny Antonia Madland, gravplasssforvalter i sandnes kommune. temahefte-33