trANgt pÅ grAvpLAsseN MeR PARKPReG: – Jeg tror framtidas gravplasser, ikke minst i byene, vil få mer helhetlig utforming med navna minnelunder og felles gravminner. Folk flytter mer, og ser derfor etter lettstelte alternativer, sier Åse skrøvset, rådgiver for gravplassaker. FAKtA Sandnes kirkelige fellesråd har det formelle ansvaret for gravplassene i Sandnes, men det er Bymiljø i kommunen, ved gravplasssforvalteren, som har det daglige arbeidet. Gravplasssmelding for Sandnes kommune 2011– 2035: https://www.sandnes. kommune.no/Fillager/ Internett/resultatenheter/ bymiljo/parkidrett/gravlund/ Gravlundsmelding_2011_liten. pdf viktige erfaringer I BFKs verdi- og måldokument 2012 heter det blant annet: «Det meste av vedlikehold, reparasjoner og rehabilitering utføres i dag av egne ansatte. Dette fører til at verdifull kompetanse om kirkene våre bevares i organisasjonen og ikke hos eksterne leverandører slik som tidligere. Et av de beste eksemplene på dette, er arbeidet med restaurering av Mariakirken. Vi er helt avhengig av å ta vare på erfaringene som gjøres i dette prosjektet for så å bruke disse i restaurering av de andre middelalderkirkene i Bergen.» 32 PLANLeGGING: – Gravplasssmeldingen for sandnes kommune 2011–2035 – Jeg tror mange ikke tenker på kremasjon som et alternativ. Fra et økonomisk synspunkt er kremasjon positivt, for kistebegravelser er dyre for kommunen. Det er plass til ni urnegraver i en kistegrav. Samtidig skal vi være vare overfor folks ønsker om begravelsesform, sier han. Vanskelig tema Gravplasssforvalter Madland er enig i at det er viktig å ta hensyn til innbyggernes ønsker. – Når vi har folk på kontoret som ytrer ønske om en begravelse på gravplassene som er stengt for kistegraver, prøver vi forsiktig å lansere idéen om kremasjon. Noen sier tvert nei, men flere sier også at det hadde de ikke tenkt på, sier hun. Madland har merket at dette er et vanskelig tema å ta opp. Hun ønsker ikke å aktivt reklamere for kremasjon, men Sandnes har – sammen med Stavanger, Sola og Randaberg – utarbeidet en informasjonsbrosjyre om kremasjon som begravelsesform. At sandnesfolk flest fortsatt velger kistebegravelse, tror hun henger mye sammen med tradisjoner. De som likevel velger kremasjon, får flere valgmuligheter. Selv om flere gravplasser og gravfelt er stengt for kistebegravelser, er alle åpne for urnegraver. Sandnes har foreløpig ikke etablert en navna minnelund, med felles minnesmerke for flere urnegraver, men dette står på Madlands ønskeliste. Trenger nytt areal Sandnes står for en stor andel av folkeveksten i Stavangerregionen. Folketallet forventes derfor å gir oss et godt grunnlag for å planlegge framtidas gravplasser, sier Andreas e. eidsaa jr., kirkeverge i sandnes. øke mye også i årene som kommer. Byen har mange innflyttere og en ung befolkning, men også de eldre blir flere. Fra rundt 2025 viser kommunens prognoser at antallet dødsfall og begravelser i Sandnes vil øke sterkt. – Den kommende utbyggingen av Sandnes Øst, som skal huse 30–40.000 nye innbyggere, krever at vi må få på plass en ny gravplass på størrelse med Soma gravplass, slår Madland fast. Nye trender Framtidas gravplasser vil påvirkes av nye trender og skikker – ikke minst av andre religioner enn protestantisk kristendom. Soma gravplass fikk regulert inn Sandnes’ første felt for muslimske gravplasser i 2010. Så langt er fem personer begravd her. – Vi er overrasket over at så få har valgt å bli begravd her. Vi vet ikke hvorfor det er slik. Kanskje sendes flere til sine opprinnelige hjemland for å begraves der, eller foretrekker de å bli begravd på de muslimske feltene i Stavanger, undrer Eidsaa. I større byer er gravplasser ofte viktige grønne lunger. Eidsaa tror gravplasser også kan fungere fint som parker. Ikke minst kan det bidra til at eldre gravminner i større grad tas vare på for ettertida. Madland er imidlertid mer skeptisk til kombinasjonen gravplass og park. – En gravplass er et sted for ettertanke og refleksjon. Her kan folk spasere, eller sitte på en benk og lese. Folk bør tenke over i hvilket «rom» de er. Av respekt for de gravlagte og deres pårørende er ikke dette et friareal for sport og fritid. Grilling og soling passer ikke inn her, slår hun fast. temahefte-33