Håndverk på høyt nivå Håndverkerne har fotografert, nummerert og flyttet hver stein i Mariakirkens to høye tårn – ned og opp igjen. Vegger og tak er støvsugd og soten visket vekk, så vi igjen ser apostlenes navn. Restaureringen skal ta fem år, og krever kunnskap og tålmodighet. Tekst: TITTI BRuN Foto: eIVIND seNNeseT Inne i kirkerommet har alter, prekestol og benker veket plass for stillas og håndverkere. De har begynt på det møysommelige arbeidet med å restaurere Bergens kjennemerke og eldste bygg. Dyktige og spesielt interesserte håndverkere i Bergen kirkelige fellesråd (BFK), utfører restaureringen i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku) og Riksantikvaren. Luftig arbeidsplass Oppe i tårnet balanserer tømrerne Bjarte Husa og Gunnar Danielsen. Ved oppstart visste de lite om hva som befant seg bak murpussen. Mye var pillråttent, bare en tynn stokk holdt tårnet oppe. Fem tonn med steinblokker måtte løftes ned på bakken, fordi stillasene ikke tålte vekten. Det har vært tungt arbeid, nitidig dokumentert, slik at hver stein skal løftes tilbake på rett plass. Toppen av tårnene ble hevet, og nå byttes bjelkene, men bare de delene av bjelkene som er råtne. Ingen elektriske maskiner blir brukt i arbeidet. Alt hugges til med øks. Tømmeret kommer fra Hardanger og er saget til med oppgangssag (vanndrevet sag med rett sagblad som beveger seg rett opp og ned). – Det er utrolig spennende å jobbe med verneverdige bygg. Jeg lærer masse. Det er et tålmodighetsarbeid som nok ikke passer for alle. Men for meg er det som å få betalt for hobbyen, forteller tømrer Gunnar Danielsen begeistret. Han tar kurs i lafting og grindverk på fritida. GAMLe TeKNIKKeR: elektrisk verktøy er bannlyst i restaureringen av Mariakirken, forklarer tømrer Gunnar Danielsen. < temahefte-33