4 rekOmmuNaLIserINg av vaktmestere KonKurranseutsettingUnder opprullingen av skoleskandalene i Bergen for noen år tilbake påpekte opposisjonen, fagfolk og skolelederne at ineffektiv vaktmesterorganisering var en del av årsaken til forfallet. Opposisjonen hevdet at erfaringer fra Trondheim og flere av Bergens nabokommuner beviste at en «klassisk» vaktmesterordning fungerer langt bedre enn bestiller/utførermodellen. Politikerne fikk støtte av rektorer som uttalte til media at de opplevde modellen som tungvint, fragmentert og byråkratisk. For selv om et titalls skoler i byen har valgt å holde på egen vaktmester, er det i en årrekke rektorene som har hatt primæransvaret for å organisere vedlikeholdet av de aller fleste av kommunens skolebygg. Tilbake til «gamleordningen» Opprinnelig ønsket byrådet å opprette en ny kommunal enhet som skulle få ansvar for vaktmestertjenestene, men disse planene ble lagt til side til fordel for løsningen som nå innføres. Heretter skal én vaktmester ha ansvar for hvert enkelt bygg. På de største byggene innebærer dette tilnærmet full jobb for vedkommende. I tillegg opprettes det «ressursbanker » der vaktmestrene gjør sine individuelle spesialkunnskaper lett tilgjengelige for kollegene. Dermed er på mange måter en gammel ordning tilbake i Bergen. «Endelig tilbake», mener mange skoleledere, opposisjonspolitikere og representanter for fagbevegelsen, mens byrådet på sin side må erkjenne et ideologisk nederlag. Men – det er forbausende lite skuffelse å spore over dette, snarere er lettelsen påtagelig over at kommunen kanskje kan komme på rett spor med vedlikeholdsarbeidet. – Vi har vært tydelig på at dagens vaktmesterordning er for dårlig og for fragmentert. For mye av vedlikeholdsansvaret ble lagt på rektorene. Det går Borgerlig u-sving i Bergen Bergen kommune parkerer bestiller/utførermodellen for vedlikehold av skolebygg etter massiv kritikk i kjølvannet av det gigantiske vedlikeholdsetterslepet i byen. Tekst og foto: JAN HANcHEN MicHELSEN Vedlikehold av offentlige bygg dÅrLig: dagens vakt- mesterordning er for dårlig og for fragmentert, innrømmer finansbyråd Liv røssland (Frp) i Bergen. Foto: Marit Hommedal Vedlikehold av offentlige bygg dÅrLig: dagens vakt- mesterordning er for dårlig og for fragmentert, innrømmer finansbyråd Liv røssland (Frp) i Bergen. Foto: Marit Hommedal temahefte-34