busINess-OrgaNIserINg I kOmmuNeN suLLer rundt? – Hvis vi ikke synliggjør jobbene våre, tror tydeligvis sier nei til butikktenkning enkelte av politikerne at vi bare suller rundt og fører timer uten å gjøre noe, sier aage s. Bekken, leder av Fagforbundet i Horten. i teknisk enhet Hele tre ganger har Høyreog Frpflertallet forsøkt å omgjøre de velfungerende tekniske tjenestene i Horten kommune. Administrasjonen har blitt nedsyltet i utredninger, og de ansattes endringsvilje har ikke fått mye anerkjennelse. Tekst og foto: VEGARD VELLE Høyresideflertallet i kommunestyret ønsker seg en Men bakgrunnsmaterialet kommunestyret har forvaltning som i større grad styres etter businessbestilt, viser at de beste argumentene taler mot en prinsipper, en såkalt bestillerutførermodell, det slik utvikling. Utredning har fulgt på utredning, første større steget på vei mot en eventuell privatiog det viser seg at teknisk etat i Horten ikke bare sering. Tre ganger har kommunepolitikerne ønsket er blant de mest veldrevne i Vestfold fylkeskomå skille ut Kommunalområde teknisk i et eget såkalt mune, men også blant de mest effektive på landsKommunalt foretak. basis. < temahefte-34