busINess-OrgaNIserINg I kOmmuNeN Fakta Om LeaN • Et effektiviseringssystem hentet fra bilindustrien (Toyota) i Japan • Handler om å frigjøre tid til de sentrale arbeidsoppgavene: unngå forstyrrelser, kutte tidssløsing, få gjort mer på den samme arbeidstiden. • Arbeidstakeren skal ikke oppleve å jobbe hardere, men mer effektivt og meningsfullt Fakta Om PsIam • Elektronisk system for produksjonsplanlegging som skal bidra til økt produktivitet, sporbarhet og sikkerhet. • Minsker risikoen for at ordrer og forespørsler forsvinner. • Forenkler bestillinger og rapporteringer. Stoppet butikkorganiseringen Gang på gang har Fagforbundets tillitsvalgte kjempet for å bevare Teknisk i kommunen. Og nok en gang har engasjement og gode argumenter stagget høyreflertallets forsøk på å omgjøre teknisk etat til et kommunalt foretak. Men også denne gangen kom det signaler fra politikerne om at etaten dokumentere at den drev en av de mest effektive tekniske tjenestene i Vestfold, ikke minst gjaldt dette renholderne. Det gikk frem av Kostratallene (data som dokumenterer kommunenes virksomhet). Det tekniske personalet står heller ikke tilbake for private leverandører, mener Bekken. – Da jeg jobbet i «vann og konklusjonen er «foreløpig», avløp», sammenlignet vi oss flere – Det oppfattes som «inntil videre» eller «så langt». ganger med private tilbydere, og – Jeg merker at de ansatte blir mistillit og slitasje de var slett ikke mer effektive. Nå slitne av å ha dette hengende over bokfører vi alle jobbene og hele tiden å måtte bevise seg. Spesielt når vi hele veien har gråsoneoppdragene vi gjør. Det at vi gjør en god jobb. vært endringsvillige og lært oss handler om å vise arbeidsgiverne nye systemer og teknikker. Det oppfattes som mistillit og slitasje hele tiden å måtte bevise at vi gjør en god jobb. Uansett hva vi gjør, er det ikke godt nok. Før eller siden må noen være fornøyde, påpeker Aage S. Bekken, leder av Fagforbundet i Horten. Tapt seks vaktmestre Allerede er de tekniske tjenestene i Horten blitt seks årsverk slankere, ettersom deler av vaktmestertjenesten er konkurranseutsatt. Men presset er ikke over. Underveis har de ansatte slett ikke bare sagt neinei. De har dokumentert at de er både endringsvillige og effektive. Myten om kommunearbeideren som står og hviler seg på spaden er langt fra sannheten om de kommuneansattes hverdag. I fjor satte kommunestyret i gang en ny utmattende utredning som konkluderte på samme måte som de to foregående. Men denne gangen var de ansatte i teknisk etat godt forberedt, de var allerede i gang med flere endringstiltak. Personalet i Teknisk bruker nå effektiviseringssystemet Lean for å kutte vekk tidssløsing. Vaktmestrene noterer fortløpende på iPaden hvilke oppgaver de gjennomfører når de er ute på oppdrag, for å synliggjøre hva de gjør. Og når jobben er gjort, får oppdragsgiveren raskt en beskjed via PSIAM, et datasystem som forbedrer arbeidsflyten. Ansatte suller ikke rundt – Synliggjør vi ikke jobbene vi gjør, tror tydeligvis enkelte av politikerne at vi bare suller rundt og fører timer uten å gjøre noe. De ser ikke alle småoppgavene vi utfører. Før kunne en vaktmester bli innkalt til et bygg for å fikse noen vinduer. Men i samme slengen fikset vi også det løse dørhåndtaket, satte opp den umonterte tavla, malte et strøk eller to og festet de løse listene, forteller Aage S. Bekken. I forbindelse med den siste utredningen kunne Aage S. Bekken våre at pengene som går til tekniske tjenester, blir brukt på en god måte, at vi er konkurransedyktige og ikke står noe tilbake for det private. Men det fins jo en grense for hvor mye du kan få ut av kronene. Får trygdete i jobb Bekken er opptatt av at Teknisk også er en viktig tjeneste for å få arbeidsløse og trygdete i jobb. I samarbeid med Nav har flere personer hatt arbeidstreningen sin eller kvalifiseringstiltaket sitt i Teknisk. Skulle en privat tjeneste gjort det samme, ville de tatt ekstra betalt for skolering og arbeidstrening. – Folk som av sosiale årsaker trenger hjelp, har kommet ut i aktivitet etter at de har vært hos oss. De har kjent på gleden av å stå i arbeidslivet og gjøre nytte for seg. De har fått en referanse og erfaring. Vil kamuflere prioriteringene Bekken tror HøyreFrpflertallets forsøk på å omorganisere de tekniske tjenestene blant annet handler om etterslepet på vedlikehold i kommunen. Han tror kommunepolitikerne ønsker å dekke over at pengene som går til vedlikehold, må komme fra et annet sted, fra satsing på skole, sykehjem og barnehager. Regninger fra eksterne virksomheter kan ikke politikerne saldere vekk, de må rett og slett betales, selv om det går utover andre formål. – Jeg har ikke noe mot å organisere teknisk etat som et kommunalt foretak, om dette fører til bedre tjenester og innsparinger for kommunen. Men når det blir fordyrende for kommunen og betyr at kommunen må stjele pengene fra andre viktige tjenester, er vi mot det. Ønsker å privatisere Bekken mistenker også at høyresiden ønsker å gå videre med privatisering. Men der er han uenig. – Offentlig forvaltning handler om å drive effektivt 12 temahefte-34