busINess-OrgaNIserINg I kOmmuNeN med de pengene man har. Vi har ikke som mål å tjene penger, slik private selskaper har. Det bør dominere tankegangen i hele kommunen, mener Bekken. Nå har han fått nok – Å bruke administrasjonens arbeidskapasitet på slike utredninger er ineffektivt. Ansatte bruker lang tid på å skaffe sammenligningsgrunnlag til utredningene og må skyve på andre oppgaver. Den siste rapporten var på over 50 sider. Han synes administrasjonen heller burde jobbet med å prosjektere nybygg og videreutvikle tjenesteproduksjonen og LEAN. Han er glad for at samarbeidet mellom de ansatte og ledelsen har vært godt. – Vi har hatt en lik oppfatning av hvordan Kommunalområde teknisk fungerer og hva som er lønnsomt og ikke. Derfor har også tilbakemeldingene våre til kommunepolitikerne vært likelydende, forteller Bekken. I Larvik ble eiendomsetaten gjort om til et kommunalt foretak med en bestillerutførermodell, i 2009. Men allerede fire år senere, i 2013, ble dette reversert. Ble ikke mer profesjonell – Den korte forklaringen er at det kommunale foretaket ikke fungerte etter intensjonen. Kommunepolitikerne forventet at eiendomsforvaltningen skulle bli både mer profesjonell og billigere. Ingen av delene innfridde. En del trodde nok et profesjonelt styre skulle drifte kommunens eiendomsmasse bedre enn kommunen selv kunne klare, sier Svein Hagen, tidligere eiendomssjef i kommunen, nå pensjonert. I dag har flere av politikerne, som den gang ønsket en businessmodell for eiendomsdriften og som argumenterte positivt for en privatisering av driften, snudd i synet på utskillingen. – En av hensiktene med utskillingen var nok å gjøre det tydeligere hva vedlikeholdet kostet. Ved å skille ut eiendomsdriften ville vedlikeholdsetterslepet bli synligere. Hagen tror at en medvirkende årsak til at det gikk galt, var dårlig kommunikasjon mellom styret og kommunestyret og peker på det som en avgjørende lenke, om en slik modell skal fungere. Ønsker tettere politisk styring Også Tønsberg kommunale eiendom KF ble tilbakeført til ordinær kommunal styring i år. Den nye eiendomsenheten blir den største eiendomsaktøren i Vestfold, med totalt 850 boliger. På denne måten sikrer kommunen en bedre politisk styring over eiendomsdriften, går det frem av de forberedende dokumentene. Kommunen trenger en «hensiktsmessig organisering, både politisk og administrativt», går det fram av dokumentet Innstilling/ sluttrapport organisering tekniske tjenester i Tønsberg kommune. Dersom man organiserer Tønsberg Kommunale eiendom som en virksomhet, vil den direkte politiske kontrollen øke. Kommunesammenslåing utredes Samtidig igangsettes en utredning av kommunesammenslåing mellom kommunene Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg, ifølge sakspapirene, signert rådmann Geir Viksand. Siden de to førstnevnte kommunene har organisert eiendomsforvaltningen sin på ordinær måte, under rådmannens kontroll, kan Tønsberg kommunes foretaksorganisering være et hinder i veien for en eventuell sammenslåing. Men etter omorganiseringen vil ikke det lenger være et problem. Larvik og tønsberg tar tilbake styringen over eiendomsforvaltningen bekkens råd til hvordan å kjempe for de ansattes interesse • Samarbeid med administrasjonen. • Samarbeid med andre fagforbund. • Synliggjør fakta i mediene. • Skap en god kontakt med brukerne. • Snakk med politikerne på begge fløyer. Både Larvik og Tønsberg kommuner har rekommunalisert driften av eiendomsstyringen. – en av hensiktene med utskillingen var nok å gjøre det tydeligere hva vedlikeholdet kostet. Svein Hagen temahefte-34