dragelsen ble mye av arbeidet utført av små virksomheter knyttet til eierskapet til en eller flere søppelbiler. slike mindre virksomheter synker normalt organisasjonsgraden i fagforeningen, og handlingsrommet for å skape sosiale arenaer blir betydelig redusert. Internasjonale studier viser at konkurranseutsetting har en tendens til å påvirke lønnsog arbeidsvilkår negativt. Det skjer ofte en endring i medarbeidersammensetting mot mindre kvalifiserte, med lavere lønn, dårligere arbeidsvilkår, dårligere sikkerhet og bruk av ulovlig arbeidskraft. Ansatte opplever høyere arbeidstempo, lavere jobbtilfredshet, usikkerhet rundt ansettelsen og mer stress og utbrenthet. De ulike avsnittene ovenfor indikerer at en stor del «tilleggstjenestene» ikke lenger blir utført (lavere kvalitet). Eksempelvis kan renholderne på en skole utføre lettere vedlikeholdsarbeid, samt være en ressurs for skolemiljøet. • Om kommunen ved et anbud mister egen kompetanse og mulighet til å levere denne tjenesten i framtida, vil det være risiko for økte anbudspriser framover (introduksjonstilbud). • Å sette ut kommunale tjenester på anbud krever ofte et betydelig administrativt apparat, en såkalt bestillerutfører modell. Det betyr økte administrative kostnader. • Et av særtrekkene med kommunal tjenestepensjonen er at de ansatte har opptjente pensjonsrettigheter som skal oppreguleres hvert år. En stor del av denne kostnaden vil ikke forsvinne selv om kommunen overfører de ansatte til en privat av prisen for konkurranseutsetting betales av relativt aktør. Dette glemmes ofte når lavt lønte kommunalt ansatte. Da er det naturlig å kommuner anslår besparelser ved spørre: Hvem tjener på dette systemet med konkurranseutsetting. kontraktstyring og anbud? Kommunen? Når en kommune velger å konkurranseutsette noen av sine tjenester, er det basert på et ønske om å spare kostnader og/eller få økt kvalitet på tjenester. Mantraet er at konkurranse bidrar til nettopp dette. I en bredt anlagt studie fra Sverige, «Konkurrensens konsekvenser» (2011) av Laura Hartman (red.), kan man ikke påvise at det er grunnlag for å kunne svare ja på spørsmålet i overskriften. Den samme konklusjonen framkommer i en større FAFOrapport (2013: 24) om samme tema. Nedenfor settes opp noen grunner til at kommunen ikke oppnår forventede besparelser: • Mange offentlige tjenester kan være vanskelige å spesifisere eksakt i et anbudsgrunnlag. Det kan bety at leverandøren av tjenesten kan kreve tilleggsregninger for sider ved tjenesten som ikke er beskrevet eller at disse temahefte-34