FagLIg INNsPILL kristen dalby, omstillings- rådgiver i Fagforbundet Privatisering og lokaldemokrati kunde eller innbygger? Konkurranseutsetting og privatisering representerer et angrep på lokaldemokratiet, som det norske samfunnet er tuftet på. «Regjeringen vil gi økt valgfrihet for brukerne. Regjeringen vil at private og frivillige i større grad skal slippes til (for eksempel skole og omsorgstjenester). Dette vil gi et bedre og mer mangfoldig tilbud». (Regjeringen.no: satsningsområder) Regjeringens mål kommer klart fram; flere private aktører inn i kommunal sektor gjennom privatisering og konkurranseutsetting. Dette svekker både lokaldemokratiet og de ansattes rettigheter, innsyn, og forutsigbarhet. Den norske samfunnsmodellen bygger på at grunnleggende velferdstjenester skal være et offentlig ansvar og driftes av det offentlige. Dette sikrer demokratisk styring og kontroll, likebehandling, forutsigbarhet og gode vilkår for de ansatte. Frie brukervalg er frihet for de som har best ressurser. Frie brukervalg skaper også ulikhet og klasseforskjeller og undergraver dermed demokratiets grunnvoll. I Sverge førte privatiseringen til en sterk segregering, det vil si at elevene ble inndelt i skoler etter sosial status og klasse. Dette er å vende tilbake til et samfunn vi trodde vi hadde forlatt. Gjennom privatisering av kommunale tjenester mister lokalpolitikerne styringsretten. Kommunestyret er øverste arbeidsgiver for kommunalt ansatte. Både ved at politikerne er eiere av virksomheten og arbeidsgiver for de ansatte, styrker dette politikernes ansvar for driften, men gir dem også innsikt i virksomhetene. Det er dette som også gir mange innbyggere motivasjon til å bli lokalpolitikere. På samme måte som nærhet mellom innbygger og folkevalgt er en viktig demokrativerdi, er også nærheten mellom lokalpolitikere og de velferdstjenester de er ansvarlige for, en viktig del av lokaldemokratiet. Korte avstander mellom de som bestemmer og de som er brukere eller ansatte, er en viktig forutsetning for kvalitet i tjenesteproduksjonen og likeverdighet mellom brukere. Privatisering og konkurranseutsetting gjør at dette nærhetsprinsippet forsvinner og at det i stedet opprettes et kundeforhold mellom kommunen som bestiller og den privatiserte virksomheten som utfører. Dennorskesamfunnsmodell erbygdpåsamarbeid og tillit mellom partene. Gjennom privatisering og konkurranseutsetting brytes denne tilliten. I stedet for å gjøre hverandre gode gjennom samarbeid, konkurrerer man i et marked og skaper motsetninger. Private skoler eller barnehager ønsker ikke å dele kunnskap og erfaring med en konkurrent siden dette er bedriftshemmeligheter. Å dele kunnskap og erfaringer bygger kompetanse hos den enkelte og i hele kommunen. Private virksomheter står i et konkurranseforhold til andre, og målet er å utkonkurrere disse. En kommune skiller seg fra en privat bedrift, blant annet gjennom de mangfold av oppgaver som kommunen har. Mange brukere har omfattende hjelpebehov fra mange ulike kommunale instanser. Dette krever et fleksibelt og samordnet hjelpeapparat. Når kommunen driver tjenestene, har vi mulighet til å bruke fagkompetanse på tvers, omfordele midler og styre ressursene. Det finnes mange eksempler på at renholdere også kan fungere som assistenter i barnehager og SFO eller at vaktmestere også er assistenter i skolen. Denne type fleksibilitet blir helt borte ved konkurranseutsetting og privatisering. De fleste privatiserte virksomheter organiseres som aksjeselskap. Aksjeloven er laget slik at den skal beskytte virksomhetenes konkurransemuligheter. Det betyr i klartekst at kommunen mangler reelt innsyn i aksjeselskapene. Dermed faller også en viktig demokratisk funksjon bort. Erfaringene med konkurranseutsetting og privatisering både i Norge og i andre land er at det raskt skjer en form for monopolisering, det vil si at det bare blir noen få selskaper igjen, selskaper som ofte opererer fra et skatteparadis. Effekten av dette er dels at frivillige organisasjoner faller ut, at skattepenger blir borte og at innsyn blir enda vanskeligere. I Norge har vi sett dette i renholdsbransjen, barnehagesektoren, eldreomsorgen og i barnevernet. Når en virksomhet er konkurranseutsatt eller privatisert, er de ansvarlige for å oppfylle de rettigheter som brukere har. Rettigheter som er nedfelt i lov og forskrifter. Når kommunen er oppdragsgiver 20 KonKurranseutsetting temahefte-34