FagLIg INNsPILL og en privat virksomhet er utfører, blir det lett uklart for brukeren eller dens foreldre/pårørende å vite hvor en skal henvende seg ved en eventuell klage. Er det til kommunen eller til den private virksomhet? Når retten til å klage blir uklar, fratas også brukerne en viktig rettighet. Det er forskjell på forvaltning og marked. Forvaltningens viktigste oppgaver er knyttet til forpliktelser overfor sine brukere. Markedets viktigste oppgave er å gi eierne et overskudd. Forfatteren Gøran Rosenberg har i boka «Plikten, profitten og kunsten å være menneske» (2003) sammenlignet en profittmoral med en pliktmoral. Profittmoral • Kjøpslå på et marked. • Konkurrere for beste produkt eller ide. • Være illojal og troløs mot et dårlig produkt eller en uholdbar ide. • Fornye, forandre, utvikle og berike det oversiktlige liv. • Være sparsom og effektiv. • Være selvsentrert, for å gjøre verden til din. • Være optimistisk om den mulige frihet. • Rasere sosiale hierarkier, det er resultatene som teller. Pliktmoral • Ikke kjøpslå om rettferdighet. • Reguler for prinsippfaste beslutninger og forutsigbarhet. • Vær tålmodig, lojal og trofast mot mennesker som trenger deg. • Bevar det som gjør samfunnet mulig og som du ikke har overblikk over. • Vær sjenerøs og empatisk, for å ta hånd om, fostre og bevare. • Vær selvoppfordrende, fordi verden ikke bare er din. • Vær fatalistisk i forhold til uunngåelig avhengighet. • Respekter sosiale hierarkier, det er legitimitet og autoritet som gjelder. Iveren etter å privatisere og konkurranseutsette bunner i en grunnleggende mistillit til offentlig sektor. Hva bunner en slik mistillit i? Det er ikke knyttet til folkeopinionen. Det har aldri vært noe folkekrav om at offentlig sektor skal privatiseres. Og det er heller ikke knyttet til kvalitet og befolkningens opplevelse av offentlig sektor. Alle befolkningsundersøkelser viser at det store flertall har tillit til offentlig sektor og er svært fornøyd med de tjenester de får. Altså handler det kun om ideologi. KonKurranseutsetting 21 temahefte-34