KonKurranseutsetting24 PrIvatIserINg av INDreFILeteN En stund før Fagbladet gikk i trykken, gjorde bystyret i Nar- vik nytt vedtak. Rådmann Wenche Folberg forteller at devurderte det som ikke økonomisk forsvarlig å gå for salg. — Anbudene var for høye, i tillegg godtok ikke Arbeidstil- synet planløsningen. Nå skal vi gå en ny runde, sier hun. Det betyr i praksis at rådhuset fortsatt kan bli solgt, hvis det kommer inn lavere anbud. — Vi har hele tiden jobbet etter tre prinsipper når detgjelder oppgradering av rådhuset, nemlig at det er prak- tisk mulig, økonomisk forsvarlig og teknisk forsvarlig. Nåhar politikerne gitt oss fullmakt til å vurdere flere alterna- tiver. Et av dem er å rive rådhuset, noe vi i utgangspunktetikke ønsker, sier Folberg, som er smertelig klar over råd- husets dårlige tilstand. — Noen områder er verre enn andre. Vi vurderer fort- løpende å flytte folk, og vi jobber så fort vi kan med å finneløsninger. Knut Nilsen vedgår at det er lite annet å gjøre ennå smøre seg med tålmodighet. — Vi lever i uvisshet inntilvedtak blir fattet. Per i dag er alle muligheter åpne, sam- tidig som det haster å få gjort noe. Vi er i en svært vanske- lig situasjon. er også det faktum at kommunen må fortsette å betale husleie for rådhuset, også etter at vedlikeholdsbeløpet er betalt ned. – Vi frykter at Narvik kommune igjen er i ferd med å gjøre en dårlig avtale, sier Nilsen, som har Terraskandalen friskt i minne. Snakkis – Jeg understreker at det per i dag er et svært godt samarbeid mellom Narvikgården AS og kommunen. Men hva skjer i fremtiden? Kommunen vil være prisgitt det til enhver tid sittende styre, og et AS kan alltids selges. Og ikke minst – kommunen må betale husleie til markedspris i alle år fremover. Fagforbundet med flere protesterte da forslaget ble fremmet politisk. Men politikerne var enstemmige i sitt intensjonsvedtak. – Da vedtaket ble fattet, valgte vi å være lojale. Men vi mener bestemt at man har gjort for lite for å finne andre løsninger, sier Nilsen. I junimøtet skal saka vedtas. Inntil videre summer det i korridorene på rådhuset. De ansatte ønsker renovering, men uttrykker ifølge hovedverneombud Jan Helge Olsen bekymring for den skisserte løsninga. – Dette er en snakkis på rådhuset, uten tvil. De ansatte har fått gitt sitt syn til saken, men så har prosessen vært lite åpen etter det. Vi er svært spente, sier han. saken • Narvikgården AS ble etablert i 2001, og er heleid avNarvik kommune. • i 2011 ga bystyret rådmannen i oppdrag å forhandlefrem avtale om salg av fem kommunale bygg tilNarvikgården AS, deriblant rådhuset. • Å leie tilbake de kommunale byggene vil kostekommunen flere millioner kroner hvert år. • i 2011 konkluderte bedriftshelsetjenesten medinntil 100 prosent utslag på fukt rundt vinduenei rådhuset etter en uværsperiode. arbeidstilsynet krever dokumentasjonEventuelle avvik fra seks kvadratmeter kontor per ar- beidstaker må begrunnes og dokumenteres. Det kommerfram i brev fra Arbeidstilsynet til Narvik kommune, medsvarfrist 30. mai. i brevet heter det at det er forsket pååpne kontorlandskap, og at denne løsningen har bådepositive og negative effekter. cellekontorer er å foretrekke, kontorlandskap kanunntaksvis benyttes der det er konkrete behov, skrivertilsynet, som påpeker at planene så langt gir inntrykkav flest mulig arbeidsplasser på minst mulig areal. Kontorarbeidsplasser skal normalt ha en størrelsepå seks kvadratmeter per arbeidstaker. Tegningene vi- ser store avvik fra dette, både på cellekontor og i kon- torlandskap, står det i brevet. Arbeidstilsynet etterlyser også dokumentasjon påtilrettelegging for arbeidsplasser for rullestolbrukere. Ny utvikling BLir sYke: ansatte blir syke av å jobbe i rådhuset, forteller hovedtillitsvalgt knut nilsen. 24 PrIvatIserINg av INDreFILeteN En stund før Fagbladet gikk i trykken, gjorde bystyret i Nar- vik nytt vedtak. Rådmann Wenche Folberg forteller at devurderte det som ikke økonomisk forsvarlig å gå for salg. — Anbudene var for høye, i tillegg godtok ikke Arbeidstil- synet planløsningen. Nå skal vi gå en ny runde, sier hun. Det betyr i praksis at rådhuset fortsatt kan bli solgt, hvis det kommer inn lavere anbud. — Vi har hele tiden jobbet etter tre prinsipper når detgjelder oppgradering av rådhuset, nemlig at det er prak- tisk mulig, økonomisk forsvarlig og teknisk forsvarlig. Nåhar politikerne gitt oss fullmakt til å vurdere flere alterna- tiver. Et av dem er å rive rådhuset, noe vi i utgangspunktetikke ønsker, sier Folberg, som er smertelig klar over råd- husets dårlige tilstand. — Noen områder er verre enn andre. Vi vurderer fort- løpende å flytte folk, og vi jobber så fort vi kan med å finneløsninger. Knut Nilsen vedgår at det er lite annet å gjøre ennå smøre seg med tålmodighet. — Vi lever i uvisshet inntilvedtak blir fattet. Per i dag er alle muligheter åpne, sam- tidig som det haster å få gjort noe. Vi er i en svært vanske- lig situasjon. er også det faktum at kommunen må fortsette å betale husleie for rådhuset, også etter at vedlikeholdsbeløpet er betalt ned. – Vi frykter at Narvik kommune igjen er i ferd med å gjøre en dårlig avtale, sier Nilsen, som har Terraskandalen friskt i minne. Snakkis – Jeg understreker at det per i dag er et svært godt samarbeid mellom Narvikgården AS og kommunen. Men hva skjer i fremtiden? Kommunen vil være prisgitt det til enhver tid sittende styre, og et AS kan alltids selges. Og ikke minst – kommunen må betale husleie til markedspris i alle år fremover. Fagforbundet med flere protesterte da forslaget ble fremmet politisk. Men politikerne var enstemmige i sitt intensjonsvedtak. – Da vedtaket ble fattet, valgte vi å være lojale. Men vi mener bestemt at man har gjort for lite for å finne andre løsninger, sier Nilsen. I junimøtet skal saka vedtas. Inntil videre summer det i korridorene på rådhuset. De ansatte ønsker renovering, men uttrykker ifølge hovedverneombud Jan Helge Olsen bekymring for den skisserte løsninga. – Dette er en snakkis på rådhuset, uten tvil. De ansatte har fått gitt sitt syn til saken, men så har prosessen vært lite åpen etter det. Vi er svært spente, sier han. saken • Narvikgården AS ble etablert i 2001, og er heleid avNarvik kommune. • i 2011 ga bystyret rådmannen i oppdrag å forhandlefrem avtale om salg av fem kommunale bygg tilNarvikgården AS, deriblant rådhuset. • Å leie tilbake de kommunale byggene vil kostekommunen flere millioner kroner hvert år. • i 2011 konkluderte bedriftshelsetjenesten medinntil 100 prosent utslag på fukt rundt vinduenei rådhuset etter en uværsperiode. arbeidstilsynet krever dokumentasjonEventuelle avvik fra seks kvadratmeter kontor per ar- beidstaker må begrunnes og dokumenteres. Det kommerfram i brev fra Arbeidstilsynet til Narvik kommune, medsvarfrist 30. mai. i brevet heter det at det er forsket pååpne kontorlandskap, og at denne løsningen har bådepositive og negative effekter. cellekontorer er å foretrekke, kontorlandskap kanunntaksvis benyttes der det er konkrete behov, skrivertilsynet, som påpeker at planene så langt gir inntrykkav flest mulig arbeidsplasser på minst mulig areal. Kontorarbeidsplasser skal normalt ha en størrelsepå seks kvadratmeter per arbeidstaker. Tegningene vi- ser store avvik fra dette, både på cellekontor og i kon- torlandskap, står det i brevet. Arbeidstilsynet etterlyser også dokumentasjon påtilrettelegging for arbeidsplasser for rullestolbrukere. Ny utvikling BLir sYke: ansatte blir syke av å jobbe i rådhuset, forteller hovedtillitsvalgt knut nilsen. temahefte-34