avLyste kONkurraNseutsettINg renhold: Høyreflertall avlyste konkurranseutsetting Da konsulentrapporten om hvordan Flekkefjord kommune kunne konkurranseutsette renholdstjenesten kom på bordet, valgte et enstemmig formannskap i fjor våres å droppe hele planen. gode nYHeter: dette var gode nyheter, sier Jorunn schiander (til venstre), Linda kvanvik, Mariann salvesen, gerd duås, else-Britt Østhus, Marit Lindhom, gunn Høydal og esther ndaya Chibuyi, alle renholdere i Flekkefjord kommune. Tekst og foto: SVEiN LØVLAND – Vi er glade for at politikerne snudde. Vi har allerede sørget for store besparelser ved å være vikarer for hverandre, eller ved å bruke en plan B når noen er borte, og ved at ganger, trapper, kontorer og enkelte klasserom ikke vaskes så ofte som før. Nå er det imidlertid ikke mer å spare inn på, forteller noen av renholderne i Flekkefjord kommune til Avisen Agder. Renholderne er glade for at Flekkefjord kommune likevel ikke skal konkurranseutsette renholdstjenesten. Smarte grep sparer penger Konsulenten som skulle hjelpe politikerne med å følge opp sitt eget vedtak om å konkurranseutsette renholdstjenesten, ga de kommunale renholderne ros for store innsparinger da han la frem sin rapport for formannskapet. Fra 2012 er bemanningen redusert med seks årsverk, og kommunen sparer 1,6 millioner kroner. Bemanningskuttene er gjennomført ved at avtaler med midlertidig ansatte og vikarer er avsluttet, vakante stillinger og stillinger etter naturlig avgang er ikke besatt og langtidssykemeldte er i begrenset grad erstattet med vikarer. – Summen som nå brukes på renhold per kvadratmeter per år, er så lav at den konkurrerer med det beste andre kommuner og private klarer, fastslo konsulent Bjørn Fredrik Kristiansen i Multiconsult. Rapporten fra Multiconsult beskrev effekten av omstillingen. Denne bygger på løsninger som kan dokumentere de driftsmessige kostnader og kvaliteter, slik at disse i fremtiden kan måles og sammenlignes med offentlige og private virksomheter. Trekker forslaget om konkurranseutsetting – Dagens nye organisering er kostnadseffektiv. De ansatte viser god effektivitet og rapporten viser nye muligheter. Vi har fått oppnådd det vi ønsket, fastslo Jan Kåre Hansen (H). – Vi er ikke innstilt på å konkurranseutsette bare for å gjøre det. Vi foreslår derfor å trekke forslaget om å konkurranseutsette, men at etaten jobber videre med det som presenteres i rapporten og som handler om at de som vasker rom, også bør vaske fellesareal på sykehjem, at det lages tydelige tjenestebeskrivelser og mal for avklaring av ekstra arbeid for arrangementer, foreslo han. 32 temahefte-34