PraktIske råD Hva gjør du ved konkurranseutsetting ? Konkurranseutsetting av kommunale tjenester kan få store og negative konsekvenser for kommunalt ansattes lønnsog arbeidsvilkår. Da er det nødvendig at de tillitsvalgte er trygge på hva som bør gjøres. Tekst: BJØRN KRiSTiAN RUDAA, ØKONOM OG RÅDGiVER i FAGFORBUNDET En prosess mot konkurranseutsetting skjer i flere faser. Fase 1: Drøftinger og påvirkningsarbeid Den første fasen handler om drøftinger og påvirkningsarbeid. Arbeidsgivers drøftingsplikt ved konkurranseutsetting er tydelig beskrevet i Hovedavtalen KS i § 142 del B. § 142 Konkurranseutsetting a) Arbeidstakerorganisasjonene eller forhandlingssammenslutningene skal være representert i administrative ad hocgrupper som utreder den mulige konkurranseutsettingen. b) Før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester, skal den enkelte arbeidstakerorganisasjon/ forhandlingssammenslutning gis anledning til å uttale seg skriftlig for besluttende organ. c) Det vises til lov om offentlige anskaffelser med forskrifter og ILOkonvensjonen nr. 94. Det er viktig at fagforeningen finner de best egnede til å sitte i slike ad hocgrupper som skal utrede en mulig konkurranseutsetting. Egnede personer må kunne noe om selve tjenesten (faget) samt ha godt kjennskap til Fagforbundets syn på konkurranseutsetting. Ellers er det viktig å merke seg at selv om de ansatte er representert i disse ad hocgruppene, skal det likevel foretas drøftinger med tillitsvalgte om utredningen og konsekvensene for de ansatte. Parallelt med drøftinger med kommunens administrative ledelse, kan det være hensiktsmessig at fagforeninger driver et politisk påvirkningsarbeid. For eksempel kan foreningen invitere seg selv til møter i regi av de politiske partiene for å fremme Fagforbundets syn i saken. Eller de tillitsvalgte kan invitere til møter i Fagforbundets regi, hvor også politikere blir invitert. Til både arbeidet med drøftinger og politisk påvirkningsarbeid kan både kompetansesentra, seksjonene og omstillingsenheten i Fagforbundet bidra med god faglig argumentasjon. Om disse drøftinger og dette påvirkningsarbeidet bidrar til at man legger bort forslag om konkurranseutsetting, er alt såre vel. Noen ganger kan man også kjøpe seg utsettelser ved først å effektivisere ens egen drift, før tjenesten vurderes konkurranseutsatt. Fase 2: Kjenn ditt regelverk Om drøftingene ender med vedtak om konkurranseutsetting av en kommunal tjeneste, er det nødvendig for tillitsvalgte å kjenne til regelverket om virksomhetsoverdragelser i Arbeidsmiljølovens kapittel 16 samt lov og forskifter knyttet til offentlige anskaffelser. Hva gjelder regelverket om virksomhetsoverdragelser, legges det opp til nye drøftingsrunder, både med tidligere og ny arbeidsgiver. I drøftinger med tidligere arbeidsgiver (kommunen) kan det være spesielt viktig å fremme krav om valgrett for de ansatte som ikke ønsker å bli med over til en ny arbeidsgiver. Valgretten innebærer at kommunen tilbyr annet passende arbeid for den enkelte. Dette er spesielt viktig å få til for eldre arbeidstakere, som vil kunne miste rettigheter til AFPpensjon ved overgang til en privat arbeidsgiver. Det vil ofte gjelde for alle personer over 55 år, da det kreves minst sju års arbeid hos en privat arbeidsgiver for å få rett på AFP ved 62 år. Det er verdt merke seg at valgretten ikke er en lovpålagt rett, men i noen dommeravgjørelser har den ansatte fått medhold i valgrett, der skifte av arbeidsgiver har medført «vesentlig dårligere arbeidsvilkår. » Å miste retten til AFP vil nok ikke i seg selv kvalifisere til å være «vesentlig dårligere arbeidsvilkår». Ellers er det viktig at tillitsvalgte tar en aktiv rolle ved utformingen av anbudsdokumenter (kravspesifikasjon, konkurransegrunnlag med mer) på den konkrete tjenesten som skal konkurranseutsettes. Her kan det være spesielt nyttig med god kontakt med den angjeldende seksjon i Fagforbundet. Det er viktig å få inn krav til best mulig tjenestepensjonsordning. Per mai 2014 kan alle private leverandører levere innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger som utgjør sju prosent av brutto lønn. Det bør legges inn som et krav. Videre bør det legges inn krav om lærlingordninger. For anbud på kommunale tjenester gjelder forskrift av 8. februar 2008 nr. 112 om krav til lønnsog arbeidsvilkår hos oppdragsgiver. De sikrer at ansatte «ikke har dårligere lønnsog arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler». Det er et stort problem at mange kommuner ikke har kapasitet til å følge opp lønnsog arbeidsvilkår hos sine leverandører. Kommunen bør i konkurransegrunnlaget beskrive hvordan slik oppfølging skal skje. Hva gjelder vurdering av innkomne anbud, bør også tillitsvalgte delta. Dette kan gjøres ved nedsettelses av en egen anbudsgruppe hvor tillitsvalgte deltar. Den samme gruppa bør utforme anbudsgrunnlaget. 34 temahefte-34