VOkseNOppLærINg gIr fagbreV fagbrev på jobb • Et forsøksprosjekt som skal få ufaglærte i omsorgs- og barnehage- sektoren til å ta fagbrev. • Prosjektet foregår på arbeidsplassen. Opp- læringen skal tilpasses den enkelte, blant annet på bakgrunn av real- kompetansevurdering. • Hedmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Rogaland og Vestfold er de fem fylkeskommunene som deltar i prosjektet, som varer til desember 2014. • Vox, det nasjonale fag- organet for kompetanse- politikk, har ansvaret for forvaltningen av pro- sjektet. Vox følger opp utprøvingen i samarbeid med Kunnskapsdeparte- mentet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og utdanningsdirektoratet. • Hensikten med prosjektet er at voksne kan utvikle etterspurt kompetanse. Opplæring på arbeids- plassen rettes mot kandidater som ønsker fagbrev i helsearbeider- faget eller barn- og ungdomsarbeiderfaget. • Kandidatene skal være fast ansatte eller vikarer som kommunen vil rekruttere, og voksne som selv er motivert til å ta fagbrev. Små stillingsbrøker og lav formell kompetanse er en stor utfordring særlig i helsesektoren og blant barne- og ungdomsarbeidere. – Gjennom veiledet opplæring på arbeidsplassen utvikles mer kompetente medarbeidere, sier prosjektleder Lucie Furulund og faglærer i barne- og ungdomsfag Marit Frederiksen Jordet. Hele 78 kandidater fullfører Forsøksprosjektet har nå vart i to år og avsluttes til høsten. 78 kandidater ser ut til å fullføre med fagbrev som endelig belønning. – Veiledet opplæring og individuell tilpasning er nøkkelen til suksess, sier Furulund og Frederiksen Jordet. Kandidatenes vei fram til fagbrev varierer fra tre måneder til halvannet år, de når fram i sitt eget tempo. Oppnådd kompetanse danner grunnlaget for vurderingen av når den enkelte er moden for å ta fagprøven. De slipper å ta eksamen fordi prosjektet har fått fritak fra dette. prosjekTkAndidATer: kristin johansen (fra v.), ove Hoel, bente engbretsen, Thomas nordtømme, Merete Watson, Maud Mau- rud og ragnhild bogen. Foran prosjektleder Lucie Furulund og eva kristin johansen. braksuksess for fagopplæringen Voksne arbeidstakere uten formell kompetanse er målgruppa for prosjektet Fagbrev på jobb. Må ta ansvaret selv Det meste av opplæringen foregår på den enkelte kandidats arbeidsplass, men en dag i uka sitter de på skolebenken ved Senter for voksnes læring i Hamarregionen. – Kandidatenes erfaringer og kompetanse synliggjøres ved at de selv setter ord på det de kan og det de må lære. På denne måten oppnår de alle læreplanmål, sier Lucie Furulund. De to prosjektarbeiderne framhever kandidatenes følelse av mestring ved at de tar ansvar for egen læring som et av prosjektets store fortrinn. – Kandidatene blir mer bevisst på hvorfor de gjør som de gjør i det daglige arbeidet, og de utvikler en evne til refleksjon som kommer både dem selv og arbeidsplassen til gode. kandidatenes vei fram til fagbrev varierer fra tre måneder til halvannet år, de når fram i sitt eget tempo. 10 temahefte-35