Læring på jobben 13 TIDLIgere praksIs fOr eLeVer dager i uka og sitte på skolebenken to dager i uka. Slik blir skolen og lærestedet knyttet tettere sammen, og dermed kan også sykehjemmene f å et kunnskapsløft, tror Aagenæs Hagen. – Lærekrefter fra skolen kommer til å ta mer del i læretida til elevene ute i virksomhetene, og bidra til at også fast ansatte kan oppleve et fornyet faglig fokus. Den tette kontakten mellom skole og lærested g jør overgangen fra skole til jobb mindre brutal for elevene. Når det dukker opp faglige spørsmål ute på arbeidsplassen, kan elevene ta dem med tilbake til skolen og læreren og diskutere dem der. For Fredrik og Jan K ristian har kontakten med skolen vært en tr ygghet. – Hvis det skjer noe ute i bedriften som ikke er bra, hvis du blir utnyttet eller har problemer av noe slag, kan du fortelle om det på skolen. Som lærling i vekslingsmodellen blir du ik ke bare overlatt til deg selv, konk luderer de. Vekslingsmodellen står og faller på tilgang på lære- plasser. I fjor høst inngikk regjeringen og partene iarbeidslivet en avtale om å øke antall godkjente lær- linger. Avtalen, som har fått navnet Samfunnskon- trakten, forplikter partene til å jobbe for å nå måletom en økning på 20 prosent i antall læreplasser frammot 2015. – Både politiske myndigheter og arbeidsgivere haren innstilling om at vi trenger folk, og alle må gjøreen innsats for å nå rekrutteringsmålene, ikke minst ihelsesektoren, sier styremedlem Helge Sporsheim iFagforbundets Seksjon helse og sosial. – Vekslingsmodellen kan bidra til å høyne bådehelsefagarbeidernes og lærlingenes status fordi du fårfram mer motiverte og nye arbeidstakere, og du får ettettere faglig samspill mellom skole og læreplass. – Noen arbeidsgivere er skeptiske til å ta imot såunge lærlinger, og er redde for at de ikke er modnenok, forteller Sporsheim. – Men da mener jeg det erviktig atvi brukerdennemodellentilåsnustemningenog si at disse ungdommene er motivert for faget sitt oglyst til å gjøre en god jobb. For bedriften er det engave å få dem inn – ikke en belastning. samfunnskontraktfor lærlinger TIDLIgere praksIs fOr eLeVer dager i uka og sitte på skolebenken to dager i uka. Slik blir skolen og lærestedet knyttet tettere sammen, og dermed kan også sykehjemmene f å et kunnskapsløft, tror Aagenæs Hagen. – Lærekrefter fra skolen kommer til å ta mer del i læretida til elevene ute i virksomhetene, og bidra til at også fast ansatte kan oppleve et fornyet faglig fokus. Den tette kontakten mellom skole og lærested g jør overgangen fra skole til jobb mindre brutal for elevene. Når det dukker opp faglige spørsmål ute på arbeidsplassen, kan elevene ta dem med tilbake til skolen og læreren og diskutere dem der. For Fredrik og Jan K ristian har kontakten med skolen vært en tr ygghet. – Hvis det skjer noe ute i bedriften som ikke er bra, hvis du blir utnyttet eller har problemer av noe slag, kan du fortelle om det på skolen. Som lærling i vekslingsmodellen blir du ik ke bare overlatt til deg selv, konk luderer de. Vekslingsmodellen står og faller på tilgang på lære- plasser. I fjor høst inngikk regjeringen og partene iarbeidslivet en avtale om å øke antall godkjente lær- linger. Avtalen, som har fått navnet Samfunnskon- trakten, forplikter partene til å jobbe for å nå måletom en økning på 20 prosent i antall læreplasser frammot 2015. – Både politiske myndigheter og arbeidsgivere haren innstilling om at vi trenger folk, og alle må gjøreen innsats for å nå rekrutteringsmålene, ikke minst ihelsesektoren, sier styremedlem Helge Sporsheim iFagforbundets Seksjon helse og sosial. – Vekslingsmodellen kan bidra til å høyne bådehelsefagarbeidernes og lærlingenes status fordi du fårfram mer motiverte og nye arbeidstakere, og du får ettettere faglig samspill mellom skole og læreplass. – Noen arbeidsgivere er skeptiske til å ta imot såunge lærlinger, og er redde for at de ikke er modnenok, forteller Sporsheim. – Men da mener jeg det erviktig atvi brukerdennemodellentilåsnustemningenog si at disse ungdommene er motivert for faget sitt oglyst til å gjøre en god jobb. For bedriften er det engave å få dem inn – ikke en belastning. samfunnskontraktfor lærlinger temahefte-35