fOrskNINg Om LærINg på jObb permisjon og oppmuntring fra sjefen gir læring Lønn som fortjent etter endt løp og oppmuntring fra sjefen: to avgjørende forutsetninger for at de ansatte skal sette seg på skolebenken igjen og etterutdanne seg. Tekst og foto: VEGARD VELLE Tove Mogstad Aspøy er medforfatter av boka Vilkår for læring i kommunene. Vi har intervjuet henne om hvilke muligheter kommunene gir de ansatte til å ta etterutdanning. Og hva som kjennetegner kommunene som lykkes i å stimulere de ansatte til å lære mer. Hva har dere forsket på? Vi har prøvd å finne ut hvordan arbeidsgiverne legger til rette for formell og ikke-formell læring. Vi har spurt oss hva som karakteriserer de arbeidsplassene som lykkes i å utvikle de ansattes kompetanse. Andel kommuner som tilbyr ulike ordninger for formell kvalifisering av pleie- og omsorgs- ansatte. i prosent. kilde: rapporten Vilkår for læring i kommunene, Fafo Andel sykehjem som har ulike ordninger for at fagarbeidere og ansatte uten formell kompetanse skal lære i det daglige arbeidet. i prosent. kilde: rapporten Vilkår for læring i kommunene, Fafo Hvem handler undersøkelsen om? Vi har vært opptatt av arbeidstakere som har liten eller ingen utdanning. Vi vet at de som har minst utdanning, deltar minst i opplæring også senere. Hva skal til for at de ansatte videreutdanner seg? Ifølge de tillitsvalgte er permisjon med lønn det viktigste tiltaket arbeidsgiverne kan gjennomføre. Men vi ser at det også er nødvendig med en ledelse som stiller krav til at ansatte deltar i læringstiltak. Om arbeidsplassen ønsker flere med fagbrev, er det derfor viktig at arbeidsgiveren aktivt legger til rette for dette. Informasjon alene er ikke nok. Der arbeidsgiveren oppmuntrer til læring, deltar de som har lite utdanning fra før like mye som dem som har lang utdanning. Hvilke forhold hindrer læring? Dersom arbeidstakeren ikke har en fast stilling, nøler arbeidsgiveren ofte med å tilby permisjon med lønn. Mange deltidsansatte vil heller ikke prioritere dette, ettersom de kanskje har familieforpliktelser, syke foreldre eller små barn, og finner det vanskelig å rydde plass til seg selv. Hvorfor er det bra med utdanning? Fordi da går arbeidstakeren opp i lønn og blir tryggere på et usikkert arbeidsmarked. Når kompetansen er formalisert, blir det også lettere å skifte jobb. Utdanning gir dessuten større trygghet for den enkelte, som kan vise til papirer på at hun mestrer faget sitt. Sjansen er stor for at arbeidstakeren stoler mer på valgene hun tar. Personer uten fagbrev får heller ikke dele ut medisiner, og det kan føles viktig. For å få seg en lederjobb, er det som regel nødvendig med formell kompetanse. Skal pleie- og 14 temahefte-35