Læring på jobben 15 fOrskNINg Om LærINg på jObb Uformell læring kan være en svært viktig måte å lære på, for eksempel gjennom veiledning, refleksjonsmøter, praksisfortellinger og yrkesetiske dilemmaer. omsorgstilbudet holde et solid nivå i framtida, er det nødvendig at mange ansatte har høy formell kompetanse. Hvordan skjer læringen? Uformell læring kan være en svært viktig måte å lære på, for eksempel gjennom veiledning, refleksjonsmøter, praksisfortellinger/yrkesetiske dilemmaer. Denne formen for læring er vanlig og blir ofte ansett som svært nyttig. I kommunene er det generelt færre muligheter til å ta formell videreutdanning enn i sykehusene. Kan det bli for mye oppmerksomhet rundt utdanning? Tendensen i samfunnet er stadig økende krav til formalkompetanse. Vi ser at en del kommuner bare nyansetter personer med formell kompetanse, for eksempel fagbrev. Men når alle skal ha formell kompetanse, kan tjenestestedene gå glipp av personer med liten formell kompetansen, men med mye realkompetanse. Pasienter og brukere får ikke nødvendigvis bedre behandling dersom kommunen velger en person med formell kompetanse foran en med 20 års realkompetanse. Mye realkompetanse kan være vel så verdifullt som formell kompetanse. For noen kan det være vanskelig etter mange år i arbeidslivet å sette seg på skolebenken igjen. Ikke minst kan eksamen være en barriere. Studiene våre viser at det ofte blir lettere å komme i gang når arbeidstakeren kan ta utdanningen sammen med andre. Å delta i et fellesskap kan være avgjørende. Hva kan kommunen eller virksomheten g jøre for å få flere til å lære mer? For det første er det viktig å ha en intensjon om å heve kompetansen. Dernest må lønnsøkningen være høy nok til at de ansatte skal synes det er verdt inn- satsen. Dessuten hjelper det å ansette en som har ansvaret for de ansattes kompetanse. Videre er kompetanseplaner nyttige. Over 90 prosent av kommunene svarer at de har kompetanse- planer i pleie- og omsorgssektoren. Denne bør kartlegge både formell og reell kompetanse hos de ansatte. Da blir det lettere å se hvilke læringstiltak som trengs. I tillegg er det lettere å se hvilke mulig- heter arbeidsplassen har for at kolleger kan steppe inn for dem som er på kurs. Til slutt handler det om å legge til rette for læring i hverdagen, slik at de ansatte kan lære av hverandre. Tove Mogstad Aspøy fOrskNINg Om LærINg på jObb Uformell læring kan være en svært viktig måte å lære på, for eksempel gjennom veiledning, refleksjonsmøter, praksisfortellinger og yrkesetiske dilemmaer. omsorgstilbudet holde et solid nivå i framtida, er det nødvendig at mange ansatte har høy formell kompetanse. Hvordan skjer læringen? Uformell læring kan være en svært viktig måte å lære på, for eksempel gjennom veiledning, refleksjonsmøter, praksisfortellinger/yrkesetiske dilemmaer. Denne formen for læring er vanlig og blir ofte ansett som svært nyttig. I kommunene er det generelt færre muligheter til å ta formell videreutdanning enn i sykehusene. Kan det bli for mye oppmerksomhet rundt utdanning? Tendensen i samfunnet er stadig økende krav til formalkompetanse. Vi ser at en del kommuner bare nyansetter personer med formell kompetanse, for eksempel fagbrev. Men når alle skal ha formell kompetanse, kan tjenestestedene gå glipp av personer med liten formell kompetansen, men med mye realkompetanse. Pasienter og brukere får ikke nødvendigvis bedre behandling dersom kommunen velger en person med formell kompetanse foran en med 20 års realkompetanse. Mye realkompetanse kan være vel så verdifullt som formell kompetanse. For noen kan det være vanskelig etter mange år i arbeidslivet å sette seg på skolebenken igjen. Ikke minst kan eksamen være en barriere. Studiene våre viser at det ofte blir lettere å komme i gang når arbeidstakeren kan ta utdanningen sammen med andre. Å delta i et fellesskap kan være avgjørende. Hva kan kommunen eller virksomheten g jøre for å få flere til å lære mer? For det første er det viktig å ha en intensjon om å heve kompetansen. Dernest må lønnsøkningen være høy nok til at de ansatte skal synes det er verdt inn- satsen. Dessuten hjelper det å ansette en som har ansvaret for de ansattes kompetanse. Videre er kompetanseplaner nyttige. Over 90 prosent av kommunene svarer at de har kompetanse- planer i pleie- og omsorgssektoren. Denne bør kartlegge både formell og reell kompetanse hos de ansatte. Da blir det lettere å se hvilke læringstiltak som trengs. I tillegg er det lettere å se hvilke mulig- heter arbeidsplassen har for at kolleger kan steppe inn for dem som er på kurs. Til slutt handler det om å legge til rette for læring i hverdagen, slik at de ansatte kan lære av hverandre. Tove Mogstad Aspøy temahefte-35