fagLIg INNspILL en plan har tilbudt 100 såkalt ufaglærte opplæring til helsefagarbeider for å redusere ufrivillig deltid og sikre kvalifisert arbeidskraft. Målet er å redusere andelen ufaglærte fra 30 til 10 prosent innen 2017 i helse- og omsorgssektoren. Dette er ambisiøst, men kommunen satser fordi de innser at de mangler kvalifisert arbeidskraft i denne sektoren. Blant de deltidsansatte er de uten fagbrev overrepresentert. Kommunen har derfor laget en helhetlig kompetanseplan som skal bidra til at ansatte får kompetanse til å utføre flere arbeidsoppgaver og dermed kan jobbe mer. Skien kommune ser på deltidsansatte som en stor uutnyttet ressurs og kompetansereserve, og de ønsker å legge til rette for at de med utdanning får større stillinger og at de ufaglærte får tilbud om fagutdanning. Hittil har 93 ansatte der gjennomført 40 timer grunnleggende helsefagarbeiderutdanning i samarbeid med AOF. Opplæringen åpner for at den enkelte kan gå videre til formell fagutdanning etter en kompetansevurdering. Samhandlingsreformen har stilt velferdsstaten overfor nye utfordringer. Ikke minst i et folkehelseperspektiv. Når det gjelder kompetanseutvikling på jobb, er det et stort behov for å tenke svært bevisst og målrettet i forhold til det å ha rett person på rett plass med rett kompetanse både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Fagforbundet er bekymret over at for få ungdommer søker seg til fag-og yrkesopplæringa i videregående skole. Det er grunn til bekymring over at det mangler læreplasser, at vi mangler lærevirksomheter, men også at godkjente lærevirksomheter ikke nødvendigvis tar inn lærlinger. Det er en ære å få ha lærling. Gjennom det å ha lærling skapes det et læringsmiljø på arbeidsplassen, og både veiledere/ instruktører, faglige ansvarlige ledere og ansatte lærer av det å ha lærling. Gjennom lærlingordningen bevisstgjøres vi i fagene våre, og fagene utvikles. Tjenestetilbud av god kvalitet skal videreutvikles. Det er god strategi å bygge på den kompetansen de ansatte har, og se dette i sammenheng med rekrutteringsstrategier. Alle ønsker å mestre jobben sin, uavhengig av utdanningsbakgrunn. Det er en lederoppgave å legge til rette for at gode kompetanseutviklingstiltak kan gjennomføres på arbeidsplassene i samarbeid med de ansatte og de tillitsvalgte. Fagforbundet mener det er de ansatte og de tillitsvalgte som er nøkkelpersonene i dette arbeidet. temahefte-35