fagLIg INNspILL etisk kompetanse på arbeidsplassen Utviklingsprosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har gitt verdifull kunnskap om hvordan et systematisk etikkarbeid kan være viktig for å heve kompetansen på arbeidsplassen. Ved å benytte etisk refleksjon som metode i regulert i pasient-og brukerrettighetsloven kapittel arbeidet med faglige utfordringer, får man et verktøy 4A. Utviklingssenteret for sykehjem i Østfold, som gir muligheter til å se en sak fra flere sider og få Glemmen sykehjem, har gjennom sin deltakelse i nye perspektiver. Dette styrker muligheten for å ta prosjektet jobbet med opplæring i lovverket, refleksjon en velbegrunnet avgjørelse og bidrar til faglig og over etiske dilemmaer og bruk av tvang. De benyttet etisk skjønn framfor synsing. blant annet refleksjonskort i dette arbeidet. I 2010 Ett eksempel på dette er hvordan etisk refleksjon er gjennomførte de en studie for å se på effekten og oppbrukt i arbeidet med å redusere bruken av tvang, nådde følgende resultater: 20 temahefte-35