Læring på jobben 24 INTerNkUrsINg gIr beDre pLeIe Ei hand å holde i er godt, men uansett hvem den til- hører må helsearbeidere møte både pasienter og på- rørende med lik informasjon. Tidligere kunne behandling og omsorg for døende og deres pårørende preges av ulik behandling alt etter pleiepersonellets erfaringer og kompetanse. – Mangelfull eller sprikende informasjon fører til usikkerhet og kan gi grobunn for misforståelser. Det er derfor viktig å gi gode svar til pasienter og på- rørende. Men også sette ord på det vi erfaringsmessig vet at de gjerne tenker på, selv om de ikke tar dette opp i samtalen, forteller Eva Markset Lia, kreft- koordinator og prosjektansvarlig. Ga upresise meldinger Helsearbeidere i Porsgrunn så hvordan upresisheten påvirket både dem selv, pårørende og pasienter. De startet et kompetansehevende prosjekt – Den døende pasienten. – I 2008 utlyste Helsedirektoratet midler til pro- sjekter i lindrende behandling. Vi stilte oss spørsmål om hva alle i virksomhetene er med på. Svaret ble døende pasienter og palliasjon (smertelindring), sier Markset Lia. De søkte om prosjektmidler via Utviklingssenteret i Telemark, St. Hansåsen sykehjem og hjemme- tjenesten Eidanger i Porsgrunn kommune. En foregangskommune Lege Ronny Dalene dannet sykehjemslegeforumet. Sammen med Eva Markset Lia utarbeidet han kursmateriell. Legene sluttet opp om tiltaket. Der- etter ble alle sykepleiere i Porsgrunn kommune kurset. Videre ble det dannet et forum for kontakt- sykepleiere som ble trenet i å undervise kolleger. – Porsgrunn ble en foregangskommune. Kurset «Den døende pasienten» ble arrangert for alle an- satte på sykehus og i kommunehelsetjenesten i Telemark. Nå undervises det i dette i hele Helse Sør- Øst som en del av samhandlingsreformen, forteller Ronny Dalene. – Vi ønsket å behandle døende pasienter mer likt, og med en helhetlig plan, sier Eva Markset Lia. En av konsekvensene er at leger ikke trenger å kontaktes så ofte, og at pasienter slipper å flyttes til sykehus unødvendig. Sykepleiere kurser kolleger – Selv om det ligger i arbeidets natur å gjøre så godt vi kan og i henhold til gjeldende retningslinjer, har det å gi korrekt behandling og å informere skikkelig ikke tidligere vært underlagt en strukturert opp- læring med klare mål, sier Eva Markset Lia. – Det har alltid vært viktig for meg å ikke bare gir døende og pårørende trygghet Helsepersonell i Porsgrunn ønsket å gi klarere og bedre informasjon når en pasient nærmet seg døden. Tekst og foto: PER FLÅTHE prosjekt Den døende pasienten • Kurs utarbeidet for pleiepersonell i Porsgrunn. • Samtalen med pasient/ pårørende ved innleggelse er sentral. • Fortløpende og enhetlig kommunikasjon mellom pleiere og pasient/ pårørende uavhengig av hvilken fagbakgrunn pleieren har. • Gjøre den siste fasen i livet så rolig og naturlig som mulig gjennom gode forklaringer og lindrende behandling. LokAL kursing: pleiepersonell skal hele tide kurses i enhetlig og god informasjon til pasient og pårørende. dette kan skje på vakt- rom og spiserom. brit svendsen (fra venstre), hjelpepleier, Veronica Mælum, sykepleier, Anne May kittilsen, sykepleier, får informasjon av kontakt- sykepleier kirsten Fahre. 24 INTerNkUrsINg gIr beDre pLeIe Ei hand å holde i er godt, men uansett hvem den til- hører må helsearbeidere møte både pasienter og på- rørende med lik informasjon. Tidligere kunne behandling og omsorg for døende og deres pårørende preges av ulik behandling alt etter pleiepersonellets erfaringer og kompetanse. – Mangelfull eller sprikende informasjon fører til usikkerhet og kan gi grobunn for misforståelser. Det er derfor viktig å gi gode svar til pasienter og på- rørende. Men også sette ord på det vi erfaringsmessig vet at de gjerne tenker på, selv om de ikke tar dette opp i samtalen, forteller Eva Markset Lia, kreft- koordinator og prosjektansvarlig. Ga upresise meldinger Helsearbeidere i Porsgrunn så hvordan upresisheten påvirket både dem selv, pårørende og pasienter. De startet et kompetansehevende prosjekt – Den døende pasienten. – I 2008 utlyste Helsedirektoratet midler til pro- sjekter i lindrende behandling. Vi stilte oss spørsmål om hva alle i virksomhetene er med på. Svaret ble døende pasienter og palliasjon (smertelindring), sier Markset Lia. De søkte om prosjektmidler via Utviklingssenteret i Telemark, St. Hansåsen sykehjem og hjemme- tjenesten Eidanger i Porsgrunn kommune. En foregangskommune Lege Ronny Dalene dannet sykehjemslegeforumet. Sammen med Eva Markset Lia utarbeidet han kursmateriell. Legene sluttet opp om tiltaket. Der- etter ble alle sykepleiere i Porsgrunn kommune kurset. Videre ble det dannet et forum for kontakt- sykepleiere som ble trenet i å undervise kolleger. – Porsgrunn ble en foregangskommune. Kurset «Den døende pasienten» ble arrangert for alle an- satte på sykehus og i kommunehelsetjenesten i Telemark. Nå undervises det i dette i hele Helse Sør- Øst som en del av samhandlingsreformen, forteller Ronny Dalene. – Vi ønsket å behandle døende pasienter mer likt, og med en helhetlig plan, sier Eva Markset Lia. En av konsekvensene er at leger ikke trenger å kontaktes så ofte, og at pasienter slipper å flyttes til sykehus unødvendig. Sykepleiere kurser kolleger – Selv om det ligger i arbeidets natur å gjøre så godt vi kan og i henhold til gjeldende retningslinjer, har det å gi korrekt behandling og å informere skikkelig ikke tidligere vært underlagt en strukturert opp- læring med klare mål, sier Eva Markset Lia. – Det har alltid vært viktig for meg å ikke bare gir døende og pårørende trygghet Helsepersonell i Porsgrunn ønsket å gi klarere og bedre informasjon når en pasient nærmet seg døden. Tekst og foto: PER FLÅTHE prosjekt Den døende pasienten • Kurs utarbeidet for pleiepersonell i Porsgrunn. • Samtalen med pasient/ pårørende ved innleggelse er sentral. • Fortløpende og enhetlig kommunikasjon mellom pleiere og pasient/ pårørende uavhengig av hvilken fagbakgrunn pleieren har. • Gjøre den siste fasen i livet så rolig og naturlig som mulig gjennom gode forklaringer og lindrende behandling. LokAL kursing: pleiepersonell skal hele tide kurses i enhetlig og god informasjon til pasient og pårørende. dette kan skje på vakt- rom og spiserom. brit svendsen (fra venstre), hjelpepleier, Veronica Mælum, sykepleier, Anne May kittilsen, sykepleier, får informasjon av kontakt- sykepleier kirsten Fahre. temahefte-35