Læring på jobben 25 INTerNkUrsINg gIr beDre pLeIe sende sykepleiere på videreutdanning og kurs uten at kunnskapen formidles til andre kolleger. Fagut- vikling og kompetanseformidling er viktig, og bør være en naturlig del av jobben til en sykepleier. Da kan alle få en felles basisforståelse og felles mål og forankring, forklarer hun. Ikke minst er det viktig å inkludere nattvaktene i kursingen. – Vi er særlig opptatt av nattvaktene fordi de arbeider alene og ofte ikke kan delta på kurs på dagtid. Samtidig er det viktig at det nattvaktene observerer, kommer videre. Jo bedre helsepersonell oppfatter det som vedrører pasientene, dess bedre kan legene fatte sine beslutninger. Ofte møter ikke nattvaktene pårørende før pasienten er døende, og derfor må de inkluderes i den informasjon som gis. Dermed fremstår vi som helhetlige i den omsorgen og tjenesten vi yter, sier Markset Lia. Unngår faguttrykk Markset Lia understreker at mye handler om kom- munikasjon. Den medisinskfaglige behandlingen på- virkes ofte av de for- skjellige diagnosene hos pasientene. De fleste eldre har multidi- agnoser som kan være utfordrende i det dag- lige pleiearbeidet på sykehjemmet. – Det er vår opp- gave å forklare så godt som mulig. Det begynner som regel med samtalen vi har ved innleggelse. I til- legg legger vi vekt på å kommunisere på en slik måte at det kan forstås. Vi prøver å unngå fag- uttrykk, og vi svarer på de spørsmålene som erfaringsmessig opptar pasienter og pårørende. ei HAnd å HoLde i: kontaktsykepleier kirsten Fahre gir god trøst til en pasient på st. Hansåsen sykehjem. prosjekTLeder: kreftsykepleier eva Markset Lia har værtprosjektleder i forbindelse med å forbedre kommunikasjonenmellom pasient, pårørende og helse- og pleiepersonelli porsgrunn kommune. < INTerNkUrsINg gIr beDre pLeIe sende sykepleiere på videreutdanning og kurs uten at kunnskapen formidles til andre kolleger. Fagut- vikling og kompetanseformidling er viktig, og bør være en naturlig del av jobben til en sykepleier. Da kan alle få en felles basisforståelse og felles mål og forankring, forklarer hun. Ikke minst er det viktig å inkludere nattvaktene i kursingen. – Vi er særlig opptatt av nattvaktene fordi de arbeider alene og ofte ikke kan delta på kurs på dagtid. Samtidig er det viktig at det nattvaktene observerer, kommer videre. Jo bedre helsepersonell oppfatter det som vedrører pasientene, dess bedre kan legene fatte sine beslutninger. Ofte møter ikke nattvaktene pårørende før pasienten er døende, og derfor må de inkluderes i den informasjon som gis. Dermed fremstår vi som helhetlige i den omsorgen og tjenesten vi yter, sier Markset Lia. Unngår faguttrykk Markset Lia understreker at mye handler om kom- munikasjon. Den medisinskfaglige behandlingen på- virkes ofte av de for- skjellige diagnosene hos pasientene. De fleste eldre har multidi- agnoser som kan være utfordrende i det dag- lige pleiearbeidet på sykehjemmet. – Det er vår opp- gave å forklare så godt som mulig. Det begynner som regel med samtalen vi har ved innleggelse. I til- legg legger vi vekt på å kommunisere på en slik måte at det kan forstås. Vi prøver å unngå fag- uttrykk, og vi svarer på de spørsmålene som erfaringsmessig opptar pasienter og pårørende. ei HAnd å HoLde i: kontaktsykepleier kirsten Fahre gir god trøst til en pasient på st. Hansåsen sykehjem. prosjekTLeder: kreftsykepleier eva Markset Lia har værtprosjektleder i forbindelse med å forbedre kommunikasjonenmellom pasient, pårørende og helse- og pleiepersonelli porsgrunn kommune. < temahefte-35