INTerNkUrsINg gIr beDre pLeIe sTår For oppLæring: kontaktsykepleier kirsten Fahre er en av mange kontaktsykepleiere som har ansvar for opplæring. de har fått opplæring av blant andre prosjektleder og kreftsykepleier eva Markset Lia. de vanskelige spørsmålene Pleiepersonell forsøker å sette ord på de vanskelige spørsmålene og rundt døden. – Pasienter og på-– Vi har en plan i forhold til hva som er viktig. rørende opplever det Dermed er det lettere å kommunisere med påforhåpentligvis som rørende. Ikke minst når de mener at mor eller far trygt og godt å få mest burde vært innlagt på sykehus. Det er ikke sikkert mulig kunnskap om de skal dit, forteller kontaktsykepleier Kirsten det som skal skje. Etter Fahre. at vi laget retningslinjer for den infor-Kartlegger pasientene masjonen vi skal gi, er Kontaktsykepleieren lærer opp kolleger, og de det også lettere for oss mangler ikke mulighet til å praktisere sin lærdom. ansatte, forklarer Eva Rundt 40 prosent av alle dødsfall i Norge skjer i Markset Lia. sykehjem. Dette er en utfordring for Kirsten Fahre og hennes kolleger. Gode intensjoner hjelper ikke På slutten av hvis det ikke er personell der til å ta hånd om de syke livet og eldre. De vanskelige spørs-– Det er viktig at det rekrutteres nok personell til å målene handler ofte ta seg av pasientene. Ikke minst fordi det er mye å om livets siste fase. gjøre. De fleste har ofte et komplekst sykdomsbilde, Hva skjer? Hvor lang sier hun. tid vil det ta? Vil jeg ha Derfor sørger de for en grundig kartlegging av smerter? Skal det gis pasientene når de kommer inn. Blant annet i form av væske? Får den døende «den vanskelige samtalen» om livets slutt. nok oksygen? Og hvor mye må vi være til Flere fylker er interessert stede som pårørende? Pårørende og pasienter er svært fornøyd, viser en – Disse spørsmålene forsøker vi å svare på så godt kartlegging av prosjektet i Porsgrunn kommune, og og ryddig som mulig. For mange betyr dette at de dette har ryktes ut over Telemarks grenser. Agdervelger å avslutte livet på sykehjemmet eller hjemme, fylkene, Vestfold, Buskerud og Oslo har ytret ønske i stedet for på sykehuset. Der kan ingen egentlig om å samkjøre kommunikasjon, rutiner og arbeidsgjøre noe annet enn det som gjøres på sykehjemmet metoder som i Porsgrunn. Markset Lia har reist eller i hjemmet, sier Markset Lia. rundt og fortalt om fordelene de har høstet. Hun har erfaring med at de fleste pasientene på De har laget et enkelt og lett tilgjengelig kurssykehjem ønsker å dø i kjente opplegg i form av lysbilder omgivelser. Dette er også en De vanskelige spørsmålene som kan være utgangspunkt gevinst for pleiepersonalet, for internundervisning, og handler ofte om livets siste som kan gjøre den siste tida som kontaktsykepleierne så god som mulig fordi de fase. Hva skjer? Hvor lang tid vil det kan bruke ute på virksomkjenner pasienten. ta? Vil jeg ha smerter? hetene. 26 temahefte-35