eTTerUTDaNNINgeN kLINIsk fagsTIge geVinsT: Melissa Anfinnsen ramsland anbefaler alle å sikre seg muligheter for etterutdanning og klinisk spesialisering ved ansettelsen, samt sørge for å få dekket både deler av utdanningsutgiftene og økt lønn etterpå. klatret til topps i klinisk fagstige Melissa Anfinnsen Ramsland fikk delvis støtte av arbeidsgiveren til et langt og krevende etterutdanningsløp, men savner økonomisk uttelling i form av høyere lønn. Tekst og foto: SINDRE Bø I en alder av 35 år har Melissa Anfinnsen Ramsland Ønsker lønn for kompetanse rukket å skaffe seg grundig yrkeserfaring og formell Det er ikke lønna som lokker for de fleste i helsekompetanse. Hun har tatt tre-årig vernepleierutdan-vesenet. Heller ikke for Melissa Anfinnsen Ramsland, ning, videreutdanning i psykisk helsearbeid, utdan-men hun etterlyser lønnsøkning etter å ha fullført ning i dialektisk atferdsterapi og fullført relasjons-klinisk fagstige. utdanning for miljøterapeuter. Med dette utdan-– Jeg håper og ønsker at arbeidsgiver kunne innfridd ningsløpet har hun klatret til topps på den kliniske et kompetansetillegg etter fullført klinisk fagstige. Det fagstigen. blir feil hvis etterutdanning ikke svarer seg økonomisk, < temahefte-35