busINess-OrgaNIserINg I kOmmuNeN utForDringer: Det er mange som vil få utfordringer når ulike systemer skal fungere sammen, sier (f.v.) fagarbeider martin stenseth, it-leder elin Wikmark Darell og seniorkonsulent odd moksnes. noen litt tilfeldig valgte ledninger og utstyr illustrerer forskjellighetene. ingen kjenner de digitale utgiftene ved kommunesammenslåinger I den blåblå regjeringen er det et samstemt ønske om kommunesammenslåinger. Departementet lokker sågar med 20 millioner kroner i støtte for hver kommune som deltar i en sammensmelting. Men utgiftene kan bli store. Bare i IKT-sektoren er det snakk om milliarder. Tekst og foto: Jørn Wad Rune By i arbeidsgiverorganisasjonen KS sier det slik: – Det er klart at de 20 millionene som blir tilført en sammenslutning per kommune som går inn i den, også må dekke eventuelle IKTutfordringer. I alle fall har ikke departementet så langt gitt andre signaler. – Skal vi få til en satsing i ITsektoren i kommunene, må det komme ekstra penger. Mens IKT før var en støttefunksjon, er det nå blitt en kjernefunksjon, forteller Elin Wikmark Darell, som er ITleder i Værnes regionsamarbeidet. Nylig holdt hun et foredrag for ordførere og rådmenn i regionen, der hun pekte på både mulighetene og utfordringene for en fremtidig ITsatsing. Store, nye utgifter Værnesregionens samarbeid er en del av «Det digitale Trøndelag» og har vært drevet fram av entusiastiske trøndere som har fått til mye på det digitale området. De har avdekket flere områder som ennå ikke er løst. – Én ting er i alle fall sikkert: Det vil komme til å 12 temahefte-36