DIgItaLe kOstaDer veD av kOmmuNesammeNsLåINg koste penger. Mange penger. Dette er ressurser kommunene ikke har tilgjengelig per i dag, så det vil måtte bety at det bevilges større beløp til disse formålene, sier Wikmark Darell. Små innsparinger I utgangspunktet kan det virke vanskelig å skaffe disse pengene, blant annet fordi det ikke er tallmateriale tilgjengelig som kan danne et grunnlag for eventuelle bevilgninger. I en utredning Statistisk Sentralbyrå gjorde i 2002 blir det slått fast at kommunene vil kunne oppnå en del besparelser ved sammenslåing. Men dette er opplysninger med visse modifikasjoner, forteller Rolf Aaberge, en av de tre forskerne som jobbet fram rapporten. – Vi så at i mange tilfeller ville kommunene kunne få gevinster ved sammenslåinger, men det gjaldt først og fremst i sentralVærnes regionprosjektet DYr enDring: Det vil administrasjonene. Vi tok høyde for at tjenesteufortrødent videre, slik at de skal stå godt rustet til koste penger. svært mange tilbudet fortsatt skulle være det samme, og dermed å møte morgendagen – uansett hva den måtte penger, sier it-leder elin ble det få eller ingen oppsigelser innenfor tjenestebringe. Wikmark Darell om en yting. Men noe overtallighet ville det bli i sentral– Vi har kommet ganske langt, og vi har vært eventuell sammenslåing administrasjonene, slår han fast. svært så bevisst på å trekke med oss de ansatte, slik av kommuner i norge. at både organisasjonen og den enkelte som er i Værnes-regionen har de Gevinsten blir spist opp involvert i digitaliseringsprosessen har hatt god imidlertid kommet langt allerede. – Hva med IT-sammenslåinger? sjanse til å jobbe seg inn i den framtida vi alle vil bli – Det så vi ikke på i det hele tatt. Og selv om uten del av, understreker hun. redningen heter Kostnadsbesparelser ved sammenslåinger av kommuner, er det et annet fenomen vi skal være klar Folk mister ikke jobbene sine over: I de områdene av landet – for eksempel Elin Wikmark Darell er ikke redd for at folk vil miste Finnmark – der sammenslåingene vil føre til at folk jobbene sine ved en eventuell sammenslåing. får lengre reisevei, vil en del av gevinsten bli spist – Nei, datamaskinene vil overhode ikke ta over opp. Faktisk så vi i enkelte tilfeller at kostnadene vil folks arbeidsoppgaver. Det er riktignok slik at noen overstige gevinstene, sier han. funksjoner i sentraladministrasjonen i kommunene vil bli overtallige. Men poenget er jo nettopp at Lunkne til sammenslåing oppgavene ikke vil forsvinne. De som står i førsteBlant ordførere og rådmenn i Værnesregionen er linjetjenesten og andre som produserer tjenester, holdningen noe blandet (se egen enquete), men de vil være minst like tiltrengt som før. Det er bare fleste synes tilsynelatende at det de har gjort til nå, snakk om at vi automatiserer en del rutiner, jobber har beredt grunnen for en eventuell sammenslåing, noe smartere, og ikke minst kvalitetssikrer det vi selv om det fortsatt er en del «huller» i samarbeidet. gjør. – På spørsmål om hvordan vi håndterer enkelte – Her i Værnesregionen har vi kommet ganske viktige oppgaver, er svaret «Det har vi Heidi til å langt, og det har kostet en del å være så offensive. ta seg av», smiler Elin Wikmark Darell. Hun peker Men jeg vet at mange regioner og kommuner i Norge imidlertid på at denne «Heidi», eller hvem det nå har et langt stykke fram til de eventuelt kan gå inn i er som er selveste krumtappen i en del funksjoner i en sammenslåingsprosess, som naturlig nok også vil kommunenorge, faktisk også kan bli syk, eller ha måtte bety integrering av IKTsiden av hverdagen, behov for ferie. Derfor jobber hun og de andre i sier ITlederen. temahefte-36