digitale kommuner 14 Områdedirektør Trude Andresen i Kommunenes Sentralforbund (KS) er langt på vei enig med ITleder Elin Wikmark Darell i Værnes, som mener at eventuelle sammenslåinger av norske kommuner ikke bare vil ha betydelige personellmessige konsekvenser, men også vil få store økonomiske utslag dersom de gjennomføres: – Vi må bare innrømme at vi per i dag ikke vet hvor store disse konsekvensene vil bli. Det som nå foregår i kommunenorge og mer sentralt, er de politiske prosessene: Hvem skal eventuelt slå seg sammen, hvem vil gjøre det frivillig og hvem vil eventuelt bli tvangsforent, forklarer Andresen. Fokuset i kommunene er altså mer OMog i tilfelle med HVEM. Hvordan dette skal gjøres i praksis, må vi komme tilbake til senere, forklarer hun. En stor endring – Men KS er på banen allerede nå? – Ja, vi ser jo at dette vil være prosesser som vi må finne løsninger på, så vi drar i gang et stort forskningsog utredningsprosjekt neste år som nettopp skal svare på disse spørsmålene. Dette blir uansett en stor reformprosess, og den vil ha store konsekvenser for alle som deltar i den, for ikke å snakke om dem som skal motta tjenester fra de nye sammenslåtte enhetene. – Hva vil de økonomiske rammene være etter ditt syn? – Vi tar vel ikke mye feil om vi antyder at tallet blir milliarder heller enn millioner. Likevel vil jeg ikke ha noen bastant mening om kostnadene og hvor komplisert dette vil bli før vi har gjort forskningsog utredningsjobben neste år, sier Andresen. store konsekvenser for alle – Sammenslåinger av kommuner vil få massive konsekvenser. Men KS er allerede i gang med en utredning som skal se på konsekvensene, og hva vi må gjøre for å møte dem. Tekst og foto: Jørn Wad inga Johanne Balstad, ordfører i selbu — Vi er veldig fornøyd med det samarbeidet vi har hatt i Værnes-regionen så langt, og selv om dette har kostet en del penger, er det mitt inntrykk at vi alle er innstilt på å fortsette samarbeidet. Så får framtida vise hva dette munner ut i. — Det har jo kommet signaler på nasjonalt plan om at det ses på eventuelle kommunesammenslåin- ger, og jeg vet at de som jobber med IKT i vår regi- on også har hatt tanker om hvordan dette eventu- elt vil slå ut for oss rent teknisk, dersom det skulle skje. Men så langt har det ikke vært et hett politisk tema for oss, sier hun. Henrik Vinje, rådmann, meråker — Mitt inntrykk er at vi har kommet ganske langt i Værnes-regionsamarbeidet på den tekniske siden. Nå er det jo overhodet ikke gitt at alle vil være med inn i en eventuell større enhet. Men samtidig kan man se for seg løsninger der man likevel samarbei- der på den tekniske siden. — Vi har tatt de digitale utfordringene på alvor, og jeg tror vi står godt rustet til å håndtere de utfordringene som måtte komme, uansett hva som blir løsningen når det gjelder eventuelle sammenslåinger. Slik jeg har oppfattet det, har det ikke vært store politiske disku- sjoner rundt dette temaet, slår han fast. gunnar Hoff, ordfører, orkdal — Jeg ønsker ikke å kommentere noe som har med Værnes-regionen å gjøre, sier han svært ordknapp. — Vil det bety at Orkdal ikke kommer til å være med i samarbeidet videre? — Ingen kommentar. – Er det i gang prosesser i kommunen som vil kun- ne bety at Orkdal velger andre løsninger? Heller ikke dette ønsker ordføreren i Orkdal å kom- mentere. Vil koste miiliarDer: – sammenslåingen av kommunene vil bety store kostnader, ikke minst for ikt, sier områdedirektør trude andresen i ks. DIgItaLe kOstaDer veD av kOmmuNesammeNsLåINg 14 Områdedirektør Trude Andresen i Kommunenes Sentralforbund (KS) er langt på vei enig med ITleder Elin Wikmark Darell i Værnes, som mener at eventuelle sammenslåinger av norske kommuner ikke bare vil ha betydelige personellmessige konsekvenser, men også vil få store økonomiske utslag dersom de gjennomføres: – Vi må bare innrømme at vi per i dag ikke vet hvor store disse konsekvensene vil bli. Det som nå foregår i kommunenorge og mer sentralt, er de politiske prosessene: Hvem skal eventuelt slå seg sammen, hvem vil gjøre det frivillig og hvem vil eventuelt bli tvangsforent, forklarer Andresen. Fokuset i kommunene er altså mer OMog i tilfelle med HVEM. Hvordan dette skal gjøres i praksis, må vi komme tilbake til senere, forklarer hun. En stor endring – Men KS er på banen allerede nå? – Ja, vi ser jo at dette vil være prosesser som vi må finne løsninger på, så vi drar i gang et stort forskningsog utredningsprosjekt neste år som nettopp skal svare på disse spørsmålene. Dette blir uansett en stor reformprosess, og den vil ha store konsekvenser for alle som deltar i den, for ikke å snakke om dem som skal motta tjenester fra de nye sammenslåtte enhetene. – Hva vil de økonomiske rammene være etter ditt syn? – Vi tar vel ikke mye feil om vi antyder at tallet blir milliarder heller enn millioner. Likevel vil jeg ikke ha noen bastant mening om kostnadene og hvor komplisert dette vil bli før vi har gjort forskningsog utredningsjobben neste år, sier Andresen. store konsekvenser for alle – Sammenslåinger av kommuner vil få massive konsekvenser. Men KS er allerede i gang med en utredning som skal se på konsekvensene, og hva vi må gjøre for å møte dem. Tekst og foto: Jørn Wad inga Johanne Balstad, ordfører i selbu — Vi er veldig fornøyd med det samarbeidet vi har hatt i Værnes-regionen så langt, og selv om dette har kostet en del penger, er det mitt inntrykk at vi alle er innstilt på å fortsette samarbeidet. Så får framtida vise hva dette munner ut i. — Det har jo kommet signaler på nasjonalt plan om at det ses på eventuelle kommunesammenslåin- ger, og jeg vet at de som jobber med IKT i vår regi- on også har hatt tanker om hvordan dette eventu- elt vil slå ut for oss rent teknisk, dersom det skulle skje. Men så langt har det ikke vært et hett politisk tema for oss, sier hun. Henrik Vinje, rådmann, meråker — Mitt inntrykk er at vi har kommet ganske langt i Værnes-regionsamarbeidet på den tekniske siden. Nå er det jo overhodet ikke gitt at alle vil være med inn i en eventuell større enhet. Men samtidig kan man se for seg løsninger der man likevel samarbei- der på den tekniske siden. — Vi har tatt de digitale utfordringene på alvor, og jeg tror vi står godt rustet til å håndtere de utfordringene som måtte komme, uansett hva som blir løsningen når det gjelder eventuelle sammenslåinger. Slik jeg har oppfattet det, har det ikke vært store politiske disku- sjoner rundt dette temaet, slår han fast. gunnar Hoff, ordfører, orkdal — Jeg ønsker ikke å kommentere noe som har med Værnes-regionen å gjøre, sier han svært ordknapp. — Vil det bety at Orkdal ikke kommer til å være med i samarbeidet videre? — Ingen kommentar. – Er det i gang prosesser i kommunen som vil kun- ne bety at Orkdal velger andre løsninger? Heller ikke dette ønsker ordføreren i Orkdal å kom- mentere. Vil koste miiliarDer: – sammenslåingen av kommunene vil bety store kostnader, ikke minst for ikt, sier områdedirektør trude andresen i ks. DIgItaLe kOstaDer veD av kOmmuNesammeNsLåINg temahefte-36