FagLIg INNspILL Jeg bekymrer meg for regjeringens ønske om å statliggjøre skatten trond Finstad er skatteoppkrever i moss kommune og nestleder i seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Jeg er bekymret for at statliggjøring av skatteinnkrevingen vil føre til at mye god kompetanse går tapt. Norge er i verdenstoppen i skatteoppkreving. Hvorfor gjøre om på noe som er velfungerende? Som ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv skatteog avgiftsforvaltning tar regjerningen sikte på å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. januar 2016. Dette innebærer at oppgavene skatteinnkreving, føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontrollen, som i dag gjøres rundt om i 288 skatteoppkreverkontorer i kommunene, blir statlige. Regjeringen skal ha større og færre skattekontorer, og har varslet at de vil fjerne rundt 500 årsverk. Forslaget, offentliggjort i juni, kommer ikke overraskende på de ansatte hos skatteoppkreverne. Kampen om skatteinnkrevingen har pågått siden 1892, og det siste store slaget sto i 2004/2005. De siste årene har det vært brukt store ressurser fra Skattedirektoratets side på å lage gode elektroniske saksbehandlersystemer. Siden 2008 har alle skatteoppkreverkontorer brukt datasystemet SOFIE. SOFIE (Skatt, Oppfølging, Forvaltning, Innfordring og Ettersyn) er et system som skatteregnskapet for alle landets kommuner føres i. Det gir saksbehandlingsstøtte samt er et system for informasjonsutveksling mellom skatteoppkreverne og overordnet myndighet. Tidligere ble skatteregnskapet ført i kommunene i et par forskjellige systemer. I motsetning til i tidligere system har SOFIE et landsdekkende regnskap og en komplett reskontro samt et integrert saksbehandlingssystem. Dette innebærer blant annet at skatteoppkreveren får tilgang til fullstendig betalingsog innfordringshistorikk for skatteyteren, også når det gjelder andre skatteoppkrevere. SOFIE gir også løpende oversikt over likviditetsflyten for arbeidsgivere i andre kommuner. Det siste året har også regnskapskontrollører i kommunene tatt i bruk datasystemet KOSS. KOSS er Skatteetatens Kontrollstøttesystem som gir kontrollørene relevant informasjon og veiledning, prosesstøtte, felles lagring, håndtering av data og dokumenter. KOSS og SOFIE har vært gode verktøy for de ansatte på skatteoppkreverkontorene og har vært med på å gjøre dem bedre og mer effektive. Men det er ikke tvil om at systemene som allerede er på plass, gjør det enklere for regjeringen å statliggjøre oppgavene våre. Dagens skatteinnkreving er svært effektiv, og de kommunale skatteoppkreverne er mer effektive enn de statlige innkreverne. Dette og det faktum at fellesskapet risikerer å tape betydelige verdier er grunnene til at Fagforbundet ikke ønsker å statliggjøre skatteinnkrevingen. Oslo Economics har på oppdrag fra Norges kemnerog kommuneøkonomers forbund funnet ut at overføringen innebærer et provenytap på 1560 millioner kroner. Danmark tapte store inntekter etter at de statligjorde sin innkreving. De samlede skatterestanser i Danmark økte med fem milliarder kroner. Det er derfor høy risiko for at statliggjøring vil bety tapte skatteinntekter for samfunnet, og det har vi som samfunn ikke råd til å miste. Grunnen til at Norge er i verdenstoppen i skatteinnkreving, mener jeg skyldes den gode lokalkunnskapen og nærheten vi har til skyldnerne. Kunnskap om den enkelte skatteyter og lokale forhold er viktig for å oppnå et godt resultat. Styrken i dagens kommunale innfordring er den gode kommunikasjonen mellom skatteoppkrever og skatteyteren, hvor dialogen gjør det mulig å finne gode løsninger for begge parter. Skatteoppkrevernes plassering i lokalmiljøet er helt avgjørende for en god kommunikasjon med innbyggerne, og det er mange skatteytere som møter opp på kontorene for å få hjelp. For mange med skatterestanser er det viktig å ha et ansikt å forholde seg til. De trenger å bli hørt, og ikke minst sett, når den økonomiske situasjonen er vanskelig. Det er 18 temahefte-36