digitale kommuner 35 Digitaliseringen av skolan, Jan Hylén, studentlitteratur aB, 2011 Diskusjonene er ikke lengre om skolen skal anvende data i undervisningen, men på hvilken måte IT kan støtte læringen. Her er et forskningsresultat om resultater fra IT i skolen. ikt-basert innovasjon i offentlig sektor. en håndbok basert på erfaringer fra Høykom-programmet 1999– 2008, gjermund lanestedt og Bendik Bygstad, tapir akademisk Forlag, 2009-2010 En beskrivelse av hvordan offentlig sektor kan tilby nye og gode tjenester gjennom IKT- basert innovasjon. Forfatterne beskriver prosessen og erfaringene fra regjeringens Høykom-program som ble gjennomført i årene 1999-2008. effektiv nettskriving, ove Dalen, Cappelen, 2009 Ment som et komplett og praktisk oppslagsverk rundt innholdsutvikling på nett. Bokens mål er å lære deg å skrive bedre for nett og lære deg hvordan du kan bruke tekst for å oppnå konkrete mål. nettverksøkonomi: om digitale tjenesters og sosiale mediers økonomi, av arne krokan, Cappelen Damm, 2013 Om å forstå de grunnleg- gende mekanismene som styrer produksjon og om- setning av digitale tjenester. Om å dra nytte av forsknings- basert kunnskap om den digitale økonomien. Om å utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor. gevinstrealisering og offentlige ikt- investeringer, leif skiftenes Flak, universitetsforlaget 2012 Hvordan kan man gjennomføre offentlige IKT-prosjekter på en god måte? Konkrete råd om hvordan målrettede inves- teringer i informasjonstekno- logi kan føre til en mer effektiv og brukervennlig offentlig forvaltning. Boka presenterer en rekke eksempler fra både omfattende statlige prosjekter og mer avgrensede kom- munale satsinger. Boken handler om hvordan offentlige IKT-prosjekter kan gjennom- føres, om fallgruver og sukses- skriterier. bØker OmtaLer utreDNINger Digitaliseringsrundskrivet, 2014 Digitaliseringsrundskrivet gir en sammen- stilling av statlige pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/ dok/rundskriv/2014/ Digitaliseringsrundskrivet.html?id=766322 Digital agenda for norge, stortingsmelding 23 (2012–2013) Regjeringens politikk for hvordan Norge utnytter mulighetene IKT og internett gir for verdiskaping og innovasjon. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/ dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld- st-23-20122013/8.html?id=718160 På nett med innbyggerne – regjeringens digitaliseringsprogram, 2012 Regjeringens hovedlinjer i sin politikk for digitalisering av forvaltningen. http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/ kampanjer/dan/regjeringen-stoltenbergs- digitaliserings.html?id=718529 rikets tilstand: Digitalisering i offentlig sektor, av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), 2014 Hva er status på digitaliseringen i offentlig sektor? Bedre enn sitt rykte, sier denne oppsummeringen. http://www.difi.no/artikkel/2014/06/hva-er- status-paa-digitaliseringen-i-offentlig-sektor egovernment-statistikken Norge har ikke kommet langt i digitali- seringen av offentlig sektor. Ifølge EU ligger Norge midt på treet av landene i Europa på eGovernment-statistikken. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ pillar-7-ict-enabled-benefits-eu-society informasjonsforvaltning i offentleg sektor, av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), 2013 Dei teknologiske byggesteinane er i stor grad på plass, og vi kan skifte fokus frå teknologien vi handsamer informasjonen med til informasjonen som blir handsama. http://www.difi.no/filearchive/rapport- informasjonsforvaltning-i-offentleg- sektor-2013-10-10.pdf saman om felles mål? erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), 2010 Forhold som hindrer samarbeid om felles, tverrsektorielle mål, se utredningen Saman om felles mål? http://www.difi.no/filearchive/difi_ rapport_2010_18_saman_om_felles_maal.pdf Digitaliseringsstrategi 2013–2016 for kommuner og fylkeskommuner, ks, 2013 De viktigste satsningsområdene og målene for kommuner og fylkeskommuner perioden 2013–2016. http://www.ks.no/PageFiles/15910/KS%20 Digitaliseringsstrategi.pdf Digitaliseringen av skolan, Jan Hylén, studentlitteratur aB, 2011 Diskusjonene er ikke lengre om skolen skal anvende data i undervisningen, men på hvilken måte IT kan støtte læringen. Her er et forskningsresultat om resultater fra IT i skolen. ikt-basert innovasjon i offentlig sektor. en håndbok basert på erfaringer fra Høykom-programmet 1999– 2008, gjermund lanestedt og Bendik Bygstad, tapir akademisk Forlag, 2009-2010 En beskrivelse av hvordan offentlig sektor kan tilby nye og gode tjenester gjennom IKT- basert innovasjon. Forfatterne beskriver prosessen og erfaringene fra regjeringens Høykom-program som ble gjennomført i årene 1999-2008. effektiv nettskriving, ove Dalen, Cappelen, 2009 Ment som et komplett og praktisk oppslagsverk rundt innholdsutvikling på nett. Bokens mål er å lære deg å skrive bedre for nett og lære deg hvordan du kan bruke tekst for å oppnå konkrete mål. nettverksøkonomi: om digitale tjenesters og sosiale mediers økonomi, av arne krokan, Cappelen Damm, 2013 Om å forstå de grunnleg- gende mekanismene som styrer produksjon og om- setning av digitale tjenester. Om å dra nytte av forsknings- basert kunnskap om den digitale økonomien. Om å utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor. gevinstrealisering og offentlige ikt- investeringer, leif skiftenes Flak, universitetsforlaget 2012 Hvordan kan man gjennomføre offentlige IKT-prosjekter på en god måte? Konkrete råd om hvordan målrettede inves- teringer i informasjonstekno- logi kan føre til en mer effektiv og brukervennlig offentlig forvaltning. Boka presenterer en rekke eksempler fra både omfattende statlige prosjekter og mer avgrensede kom- munale satsinger. Boken handler om hvordan offentlige IKT-prosjekter kan gjennom- føres, om fallgruver og sukses- skriterier. bØker OmtaLer utreDNINger Digitaliseringsrundskrivet, 2014 Digitaliseringsrundskrivet gir en sammen- stilling av statlige pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/ dok/rundskriv/2014/ Digitaliseringsrundskrivet.html?id=766322 Digital agenda for norge, stortingsmelding 23 (2012–2013) Regjeringens politikk for hvordan Norge utnytter mulighetene IKT og internett gir for verdiskaping og innovasjon. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/ dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld- st-23-20122013/8.html?id=718160 På nett med innbyggerne – regjeringens digitaliseringsprogram, 2012 Regjeringens hovedlinjer i sin politikk for digitalisering av forvaltningen. http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/ kampanjer/dan/regjeringen-stoltenbergs- digitaliserings.html?id=718529 rikets tilstand: Digitalisering i offentlig sektor, av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), 2014 Hva er status på digitaliseringen i offentlig sektor? Bedre enn sitt rykte, sier denne oppsummeringen. http://www.difi.no/artikkel/2014/06/hva-er- status-paa-digitaliseringen-i-offentlig-sektor egovernment-statistikken Norge har ikke kommet langt i digitali- seringen av offentlig sektor. Ifølge EU ligger Norge midt på treet av landene i Europa på eGovernment-statistikken. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ pillar-7-ict-enabled-benefits-eu-society informasjonsforvaltning i offentleg sektor, av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), 2013 Dei teknologiske byggesteinane er i stor grad på plass, og vi kan skifte fokus frå teknologien vi handsamer informasjonen med til informasjonen som blir handsama. http://www.difi.no/filearchive/rapport- informasjonsforvaltning-i-offentleg- sektor-2013-10-10.pdf saman om felles mål? erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), 2010 Forhold som hindrer samarbeid om felles, tverrsektorielle mål, se utredningen Saman om felles mål? http://www.difi.no/filearchive/difi_ rapport_2010_18_saman_om_felles_maal.pdf Digitaliseringsstrategi 2013–2016 for kommuner og fylkeskommuner, ks, 2013 De viktigste satsningsområdene og målene for kommuner og fylkeskommuner perioden 2013–2016. http://www.ks.no/PageFiles/15910/KS%20 Digitaliseringsstrategi.pdf temahefte-36